รวมความปลอดภัยให้เป็นหนึ่ง ด้วยแนวคิด Converged Security

ความมั่นคงปลอดภัย

ด้วยข้อจำกัดของบุคลากรผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่ยังมีไม่มากนัก นับเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้องค์กรหลายแห่ง จำต้องแบ่งฝ่ายการดูแลรักษา ความมั่นคงปลอดภัย ออกเป็นส่วนหรือฝ่ายตามหน้าที่ เช่น การแบ่งหน้าที่การดูแลในส่วนของความปลอดภัยทางกายภาพ และทีมรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ เพื่อการดูแลที่ทั่วถึง 

และแม้องค์กรต่าง ๆ จะพยายามหามาตรการป้องกัน แต่เพราะนับวันภัยคุกคามด้านความปลอดภัยที่เกิดขึ้นล้วนมาจากปัจจัยรอบด้าน ไม่ว่าจะเป็นเพราะความสามารถและเทคโนโลยีของเหล่ามิจฉาชีพ หรือช่องโหว่ในองค์กรเอง ด้วยเหตุนี้จึงเกิดแนวคิดการหลอมรวมความปลอดภัย (Security Convergence) ขึ้น โดยเป็นการรวมหลักการความมั่นคงปลอดภัยในด้านต่าง ๆ ไว้ด้วยกัน ได้แก่ ความเป็นส่วนตัวของข้อมูล ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ และความปลอดภัยทางกายภาพ ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญ ที่จะช่วยสร้างระบบนิเวศด้านความปลอดภัยที่ไร้รอยต่อให้กับองค์กร 

ไม่เพียงเพื่อบริหารจัดการความปลอดภัยในองค์กรได้อย่างครอบคลุม หากการหลวมรวมความปลอดภัยในมิติต่าง ๆ เข้าไว้ด้วยกัน ยังช่วยลดขั้นตอน งบประมาณ และบุคลากรได้อีกทาง ทำให้กระบวนการทำงานและการสื่อสารเป็นไปอย่างต่อเนื่อง รวมถึงตอบสนองต่อภัยคุกคามได้ทันท่วงที

ถึงเวลาหรือยังที่องค์กรควรมีนโยบาย หรือ มาตรการที่หลวมรวมการรักษา ความมั่นคงปลอดภัย ทุกด้านเข้าไว้ด้วยกัน ?

แม้วันนี้องค์กรของคุณยังปลอดภัยจากภัยคุกคาม จนชะล่าใจ กระทั่งเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดขึ้น ถึงวันนั้นมูลค่าความเสียหายอาจมหาศาลจนเกินเยียวยา สูญเสียความเชื่อมั่นจากลูกค้าหรือพันธมิตรทางธุรกิจ ฉะนั้นจะดีกว่าไหม ? หากคุณมีมาตรการป้องกัน ตั้งรับภัยคุกคามความปลอดภัยไว้ล่วงหน้า ด้วยการหลอมรวมนวัตกรรมด้านความปลอดภัย (Converged Security Innovation) ที่จะช่วยให้องค์กรของคุณบริหารจัดการความเสี่ยง และความมั่นคงปลอดภัยแห่งอนาคตได้ครอบคลุม ไม่ว่าจะเป็น

  • การจัดการความเสี่ยงด้านความเป็นส่วนตัวของข้อมูล (Privacy Risk) 
  • การจัดการความเสี่ยงทางไซเบอร์ (Cyber Risk) 
  • การจัดการความเสี่ยงทางกายภาพ (Physical Risk) 

แนวคิดที่แนะนำโดย U.S. Cybersecurity & Infrastructure Security Agency (CISA) และ Gartner 

  • ลดต้นทุน
  • เพิ่มประสิทธิภาพ
  • ยั่งยืน

จับต้องได้ เห็นประโยชน์จริง ด้วยหลากฟังก์ชันที่รองรับการเชื่อมต่อและทำงานร่วมกับระบบและอุปกรณ์ที่คุณมีได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เพื่อสร้างระบบนิเวศความมั่นคงปลอดภัยที่ไร้รอยต่อสำหรับองค์กร

แล้วพบกันที่บูธ Security Pitch (A09) ในงาน Thailand Smart City Expo 2023 

22-24 พฤศจิกายน 2566

ณ ฮอลล์ 3-4 ชั้น G ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

สอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์ “OneFence”

Tel. : 081-972-2500

Line : @securitypitch

Email : [email protected]