ศูนย์ SOC กับภารกิจเฝ้าระวังภัยที่อาจเกิดขึ้นกับองค์กร

การรักษาความปลอดภัยเป็นสิ่งที่แทบทุกองค์กรต่างให้ความสำคัญด้วยเพราะตระหนักว่า ความปลอดภัยช่วยสร้างความยั่งยืนให้องค์กรได้ ด้วยเหตุนี้องค์กรส่วนใหญ่จึงเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยให้รัดกุม และทันสมัยขึ้น หนึ่งในนั้นคือการตั้งศูนย์บัญชาการการรักษาความปลอดภัย หรือ SOC ขึ้น แต่คำถามคือ ศูนย์บัญชาการการรักษาความปลอดภัยนั้นมีหน้าที่อย่างไร จำเป็นแค่ไหนกับองค์กร และจะคุ้มค่ากับงบประมาณหรือไม่

ศูนย์บัญชาการการรักษาความปลอดภัย (Security Operations Center-SOC)  คือ ศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังความมั่นคงปลอดภัยส่วนกลาง ที่รวมเอาระบบการรักษาความปลอดภัยด้านต่าง ๆ เข้าไว้ด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นความปลอดภัยทางกายภาพ หรือความปลอดภัยทางไซเบอร์ 

ศูนย์ SOC มักบริหารจัดการด้วยเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยทุกแขนง อย่างครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีกล้องวงจรปิดอัจฉริยะ ระบบการจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย หรือระบบการแจ้งเตือนอัตโนมัติแบบ Real-Time อีกทั้งยังอาจมีการนำเอา AI มาทำงานร่วมด้วย เพื่อช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

องค์กรแบบไหนต้องมีศูนย์ SOC

ความปลอดภัยถือเป็นสิ่งสำคัญที่ไม่ว่าองค์กรจะมีขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ล้วนจำเป็นต้องมี โดยนอกจากปัจจัยด้านบุคลากรแล้ว อีกด้านคือการมีระบบบริหารจัดการด้านความปลอดภัยที่รัดกุม ครบวงจร เพราะถึงแม้องค์กรจะมีผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยในทุกแขนง แต่อาจไม่สามารถดูแลความปลอดภัยได้ตลอดเวลา จนเกิดช่องโหว่

 

ศูนย์บัญชาการการรักษาความปลอดภัย มีประโยชน์ต่อองค์กรอย่างไร

นอกจากประโยชน์ที่ช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถดูแลรักษาความปลอดภัยในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเทคโนโลยีที่ถูกนำมาใช้ภายในศูนย์ ยังช่วยเสริมความสามารถ ไม่ว่าจะเป็นความสามารถในการแยกแยะเหตุที่เกิดขึ้นด้วย AI เพื่อวิเคราะห์หาภัยคุกคาม ระดับความเสี่ยง เพื่อนำไปวางแผน กำหนดนโยบายหรือมาตรการการรักษาความปลอดภัยให้ดียิ่งขึ้น ขณะที่ผู้ปฏิบัติงานหรือคนในองค์กรเองก็สามารถมองเห็นแนวโน้มการบริหารจัดการความปลอดภัยขององค์กรในระยะยาวได้ 

อย่างไรก็ตาม การสร้างศูนย์ดังกล่าวขึ้นภายในองค์กรก็ไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะนอกจากต้องมีบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยรอบด้าน เพื่อรับมือกับภัยทางกายภาพ ภัยทางไซเบอร์ และการละเมิดข้อมูลแล้ว การจัดทำระบบความปลอดภัยแบบรวมศูนย์ยังต้องประกอบด้วย ระบบบริหารจัดการ และตอบสนองภัยคุกคาม ไม่ว่าจะเป็นทางกายภาพที่สามารถตรวจสอบ จัดเก็บข้อมูล และแจ้งเตือนไปยังเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้อย่างทันท่วงที นอกจากนี้ยังมีระบบบริหารจัดการความเสี่ยงทางไซเบอร์ ปกป้องคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ที่สามารถทำงานเชื่อมต่อกันได้อย่างไร้รอยต่อ

Security Pitch เรามองเห็นความจำเป็นของการมีระบบความปลอดภัยทางกายภาพ ความปลอดภัยทางไซเบอร์ และมาตรการคุ้มครองข้อมูล  เราจึงพัฒนาแพลตฟอร์ม OneFence ขึ้น เพื่อช่วยให้องค์กรสามารถบริหารจัดการความปลอดภัยทุกด้านได้แบบรวมศูนย์ แบ่งออกเป็น 3 โซลูชัน ได้แก่ Privacy Management, Cybersecurity และ Physical Security ที่สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างไร้รอยต่อ นอกจากนี้ยังมีการจัดตั้งศูนย์ Converged Security Operations Center (CSOC) ขึ้น เป็นศูนย์บัญชาการด้านความปลอดภัยแบบครบวงจร ทำหน้าที่ตรวจสอบ รวบรวม ประเมินความเสี่ยง และแจ้งเตือนเหตุภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นกับองค์กรของคุณ

สอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์ “OneFence”

Tel. : 081-972-2500

Line : @securitypitch

Email : [email protected]

บทความที่น่าสนใจ