ISO/IEC 29110 สำคัญอย่างไร

ISO คืออะไร?

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทใด สิ่งที่จะเป็นเครื่องยืนยันว่าผลิตภัณฑ์นั้นมีคุณภาพ ตรงตามมาตรฐานที่มีการกำหนดไว้หรือไม่?  สิ่งสำคัญส่วนหนึ่งคือ การได้รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์

ปฏิเสธไม่ได้ว่าหากจะเอ่ยถึงมาตรฐานสากลซึ่งเป็นที่ยอมรับ ​ISO หรือ International Organization for Standardization คือชื่อขององค์การมาตรฐานสากล หรือองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน ที่น่าเชื่อถือ องค์การดังกล่าวก่อตั้งเป็นทางการเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม ค.ศ. 1947 มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่นครเจนีวา สวิตเซอร์แลนด์ ปัจจุบันมีสมาชิก 143 ประเทศ สหประชาชาติได้ให้การยอมรับเป็นองค์การชำนาญพิเศษประเภทที่ไม่ใช่หน่วยงานของรัฐบาล 

​วัตถุประสงค์หลักของ ISO คือการส่งเสริมการกำหนดมาตรฐานระหว่างประเทศ โดยมาตรฐานที่กำหนดขึ้น เป็นข้อตกลงที่จัดทำขึ้นเป็นเอกสาร มีการรวบรวมข้อมูล ข้อกำหนดทางเทคนิค (Technical Specifications) หรือวิธีการทำงานที่ถูกต้องเป็นที่ยอมรับ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่า สินค้า บริการ หรือกระบวนการนั้น ๆ บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ เกิดจากข้อกำหนดด้านวิธีการ หรือการทำงาน (Procedures Manual หรือ Work Instruction) ที่บ่งบอกถึงคุณภาพขององค์กรนั้นๆ

ISO ครอบคลุมทั้งสินค้าและบริการหลายด้าน เช่น โรงแรม ภัตตาคาร สนามบิน โรงงานอุตสาหกรรม สิ่งแวดล้อม รวมถึงการพัฒนาซอฟต์แวร์ เป็นต้น

ISO/IEC 29110 การันตีคุณภาพซอฟต์แวร์

มาตรฐาน ISO/IEC 29110 เป็นการรับประกันคุณภาพการบริหารงานหรือผลิตภัณฑ์ประเภทซอฟต์แวร์ของหน่วยงาน หรือ ผู้ประกอบการขนาดเล็ก ที่มีผู้ร่วมงานไม่เกิน 25 คน ซึ่งจะมีเกณฑ์ในการตรวจสอบคุณภาพ ผ่าน 2 กระบวนการ คือ

1. การบริหารจัดการโครงการ (Project Management: PM Process)

เป็นกระบวนการที่ลงลึก ตั้งแต่การวางแผนการดำเนินโครงการ การจัดการทรัพยากรที่จำเป็นต้องใช้ในโครงการ การควบคุมภาพรวมของโครงการ และการติดตามความคืบหน้าของโครงการเปรียบเทียบกับแผนที่วางไว้ รวมถึงการปรับเปลี่ยนแผนงานต่าง ๆ เพื่อให้เหมาะสมกับการดำเนินโครงการ ซึ่งต้องคำนึงถึงการส่งมอบงานตามข้อกำหนดภายในระยะเวลา และคุณภาพของกระบวนการทำงานเป็นสำคัญ

​ทั้งนี้ PM Process ประกอบด้วย 4 กิจกรรมหลัก ได้แก่ 

  • Project Planning
  • Project Plan Execution
  • Project Assessment and Control
  • Project Closure 

2. กระบวนการด้านการสร้างซอฟต์แวร์ (Software Implementation: SI Process)

เป็นกระบวนการที่ใช้ในการดำเนินงานโดยอ้างอิงตามแผนที่ได้จาก PM Process ข้างต้น ทั้งในส่วนของการวิเคราะห์ความต้องการของระบบ การออกแบบระบบ การพัฒนาระบบงานตามที่ได้ออกแบบไว้ และการทดสอบการใช้งานระบบ จนถึงการส่งมอบงานให้แก่ลูกค้า

โดย SI Process ประกอบด้วย 6 กิจกรรมหลัก อาทิ

  • Software Implementation Initiation
  • Software Requirements Analysis
  • Software Architectural and Detailed Design
  • Software Construction
  • Software Integration and Tests 
  •  Product Delivery

เพื่อการรันตีคุณภาพการเป็นผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ที่ได้มาตรฐาน Security Pitch ได้ยื่นขอรับรองมาตรฐาน Standard ISO/IEC 29110-4-1 : Systems and software engineering — Lifecycle profiles for Very Small Entities (VSEs) จากบริษัท เอสจีเอส ประเทศไทย ซึ่งเป็นผู้ให้บริการตรวจสอบอนุมัติผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรม โดยบริษัทฯ ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานดังกล่าว เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา

สัมผัสกับ OneFence ซอฟต์แวร์ด้านความปลอดภัย ครอบคลุมทั้งมิติ Cybersecurity, Physical Security และ Privacy ตามมาตรฐานระดับสากลได้แล้ววันนี้

สอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์ 

—————

#OneFence #SecurityPitch | 𝙎𝙚𝙘𝙪𝙧𝙞𝙩𝙮 & 𝙋𝙧𝙞𝙫𝙖𝙘𝙮 𝘾𝙤𝙢𝙗𝙞𝙣𝙚𝙙

Website :  www.onefence.co , www.securitypitch.com

Facebook Page : OneFence

Line ID : @onefence-platform (มี@นำหน้า)

Email : [email protected]

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 061-462-6414, 064-189-9292