เสริมเกราะความปลอดภัย เพื่อ ความยั่งยืนขององค์กร

ความยั่งยืนขององค์กร

นอกจากการสร้างผลกำไรทางธุรกิจ ปัจจุบันองค์กรส่วนใหญ่ยังมุ่งเน้นสร้าง ความยั่งยืนขององค์กร และความเชื่อมั่น ด้วยการเสริมเกราะป้องกันด้านความปลอดภัยที่รัดกุม และได้มาตรฐาน 

ความปลอดภัยขององค์กร คืออะไร ?

ความปลอดภัยขององค์กร คือ การป้องกัน และลดความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อองค์กร ด้วยการใช้กลยุทธ์ต่าง ๆ ในการรับมือ และดูแลโครงสร้างพื้นฐาน หน่วยงานต่าง ๆ ของบริษัทให้ปลอดภัย นอกจากนี้ยังรวมไปถึงการวิเคราะห์ความเสี่ยง และปรับเปลี่ยนแผนตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น เพื่อให้องค์กรเกิดความปลอดภัยสูงสุด และสามารถดำเนินงานไปจนบรรลุเป้าหมายได้อย่างสมบูรณ์

ทำไมความปลอดภัยขององค์กรจึงสำคัญ ?

ปัจจุบันประเด็นเรื่องความปลอดภัยขององค์กรถือว่าสำคัญมาก เพราะหากย้อนดูในช่วงเวลาไม่กี่ปีจะพบว่า ผู้คุกคามได้มีการพุ่งเป้าการโจมตีทั้งทางไซเบอร์ และทางกายภาพไปยังองค์กร หรือหน่วยงานต่าง ๆ มากขึ้น เนื่องจากความเสียหายที่เกิดในองค์กร หรือหน่วยงานต่าง ๆ สร้างผลกระทบให้กับธุรกิจ และสังคมได้มากกว่า ไม่เพียงเท่านั้น เหล่าผู้คุกคามส่วนใหญ่ยังเชื่อว่าการมุ่งเป้าการโจมตีมายังองค์กรต่าง ๆ ยังสร้างผลประโยชน์ทั้งในเรื่องของตัวเงิน และสร้างชื่อเสียงให้กับตนมากกว่าการมุ่งโจมตีเป็นรายบุคคล ที่เสียเวลาและไม่คุ้มค่าเท่าที่ควรจะเป็น

องค์กรที่มีความปลอดภัย ดีอย่างไร ?

องค์กรที่มีมาตรการด้านความปลอดภัยที่ดี ไม่เพียงแต่จะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายจากภัยคุกคาม แต่การมีองค์กรที่เต็มไปด้วยความปลอดภัยในทุกมิติ ยังช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้บุคลากรภายในองค์กร นำมาสู่การทำงานที่เต็มประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์กับองค์กรอย่างสูงสุดได้

นอกจากนี้ องค์กรที่มีนโยบายด้านความปลอดภัยอย่างชัดเจน และสะท้อนออกมาได้อย่างเป็นรูปธรรมยังทำให้ลูกค้ารู้สึกเชื่อมั่นในองค์กร และมี Loyalty มากขึ้น ผลที่ตามมาก็คือความยั่งยืนขององค์กร

ทำอย่างไรองค์กรจึงจะปลอดภัย ?

ปัจจุบันการสร้างความปลอดภัยไม่ใช่เรื่องที่ยากนัก เนื่องจากมีการพัฒนาทางด้านบุคลากร และเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยมากขึ้น แตกต่างจากในอดีตที่ยังมีผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยค่อนข้างน้อย และเทคโนโลยีต่าง ๆ ก็ยังไม่เพียงพอ ขณะที่ในปัจจุบัน เริ่มมีหลายบริษัทตั้งขึ้นเพื่อช่วยเป็นที่ปรึกษา จัดการฝึกอบรมให้แก่บุคลากร และพัฒนาแพลตฟอร์มด้านความปลอดภัยขององค์กร โดยแต่ละองค์กรจะเลือกใช้วิธีใดนั้นต้องมีการวางแผนที่ดี ดังต่อไปนี้

1. ตรวจสอบ และวิเคราะห์หาสิ่งที่องค์กรต้องการเกี่ยวกับความปลอดภัย

การตรวจสอบหาช่องโหว่ และสิ่งที่ต้องปรับปรุงในด้านความปลอดภัยขององค์กร เป็นจุดเริ่มต้นแรกที่ควรทำหากต้องการสร้างองค์กรที่มีความปลอดภัย โดยองค์กรควรมีผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยที่สามารถตรวจสอบเรื่องของความปลอดภัย และนำเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้น ทั้งในองค์กร หรือบริษัทที่มีความใกล้เคียงกันมาวิเคราะห์เพื่อหาสิ่งที่องค์กรต้องการเพื่อเสริมความปลอดภัยได้

2. วางแผน และกำหนดแนวทางในการปฏิบัติ เพื่อตอบสนองต่อเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยขององค์กร

เมื่อทราบแล้วว่าองค์กรจำเป็นต้องมีสิ่งใดบ้างเพื่อสร้างความปลอดภัยให้องค์กร ขั้นตอนต่อไปก็คือการวางแผนการป้องกัน และกำหนดแนวทางในการตอบสนองต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ โดยการสร้างความปลอดภัยให้องค์กรนั้น ไม่ควรจะมีเพียงแผนการตอบสนองต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ แต่ควรมีแผนการป้องกันที่รัดกุม เพราะการมีระบบการป้องกันความปลอดภัยที่ดี ไม่ว่าจะเป็นความปลอดภัยทางกายภาพ หรือทางไซเบอร์ จะช่วยให้ลูกค้ามีความเชื่อมั่นในองค์กรมากขึ้น โดยแผนงานที่ดีนั้น ควรครอบคลุมทั้งการสร้างความปลอดภัยให้องค์กร และสร้างการตระหนักรู้เรื่องความปลอดภัยให้กับคนในองค์กร

3. สร้างและดำเนินการตามแผนการรักษาความปลอดภัยให้เป็นรูปธรรม

ความปลอดภัย และ ความยั่งยืนขององค์กร จะเกิดขึ้นไม่ได้เลย หากองค์กรไม่มีการลงมือทำ ซึ่งในปัจจุบัน มีหน่วยงานที่สามารถช่วยจัดการการฝึกอบรมให้คนในองค์กรเกิดความตระหนักรู้เรื่องความปลอดภัยได้ อีกทั้งยังมีเครื่องมือต่าง ๆ ที่ช่วยให้องค์กรจัดการเรื่องความปลอดภัยได้อย่างครบวงจร และสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทำให้การดำเนินการตามแผนเพื่อสร้างความปลอดภัยให้องค์กรไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป

มาเริ่มต้นสร้างระบบนิเวศด้านความปลอดภัยที่ไร้รอยต่อ เพื่อ ความยั่งยืนขององค์กร ได้ตั้งแต่วันนี้ ด้วยแพลตฟอร์ม OneFence

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Facebook : https://fb.me/OneFence.co

Email : [email protected]