ในยุคที่หลายองค์กรต่างหันมาทำ Digital Transformation นอกจากการพัฒนาให้พนักงานในองค์กรสามารถปฏิบัติงานโดยใช้เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้ว ประเด็นความปลอดภัยในองค์กรก็สำคัญไม่น้อย เนื่องจาก ความปลอดภัย ขององค์กรส่งผลโดยตรงต่อความเชื่อมั่น และความยั่งยืน 

ทั้งนี้การจะสร้างวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยอย่างเป็นรูปธรรม อาจต้องเริ่มจากการสร้างการตระหนักรู้ด้านความปลอดภัยให้กับคนในองค์กรเสียก่อน ด้วยเหตุนี้ OneFence จึงขอหยิบเอาวิธีการสร้างการตระหนักรู้ด้านความปลอดภัยมาแนะนำ เพื่อทุกองค์กรจะได้ร่วมสร้างวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยที่ดี

1. ปลูกฝังแนวคิดที่ว่าการรักษา “ความปลอดภัย” เป็นความรับผิดชอบของทุกคน

ต้องยอมรับว่าคนส่วนใหญ่ยังคงมีแนวคิดว่า การรักษาความปลอดภัยเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของแผนกที่เกี่ยวข้อง ทั้งที่ในความเป็นจริงการสร้างความปลอดภัยเป็นหน้าที่ของทุกคน โดยเฉพาะบุคลากรในองค์กร เนื่องจากปัญหาความปลอดภัยที่ผ่านมาส่วนใหญ่มักเกิดจากตัวของพนักงานในองค์กรเอง ไม่เพียงเท่านั้น ด้วยการปรับเปลี่ยนระบบการทำงานยังอาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิดช่องโหว่จากการทำงานได้ ดังนั้นจึงต้องมีการปลูกฝังให้พนักงานในองค์กรมีจิตสำนึกว่า ความปลอดภัยขององค์กรเป็นหน้าที่ของทุกคน รวมถึงมีการวางนโยบายช่วยสนับสนุนให้เกิดการมีส่วนรวมสร้างความปลอดภัยในองค์กรให้มากขึ้น

2. พัฒนาโปรแกรมฝึกอบรมการตระหนักถึงความปลอดภัยที่ครอบคลุมในทุกภาคส่วน

การมีโปรแกรมฝึกอบรมการตระหนักด้านความปลอดภัยที่ดี เป็นอีกปัจจัยสำคัญที่จะช่วยสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย เพราะเมื่อคนในองค์กรได้รับการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยที่ชัดเจน รัดกุม และครอบคลุมแล้ว ก็จะช่วยให้เข้าใจถึงความสำคัญ และความจำเป็นของการดูแลรักษาได้มากขึ้น และยังก่อให้เกิดการยอมรับ ผลักดันให้เกิดนโยบายด้านความปลอดภัย 

ในการฝึกอบรมนั้นยังควรมีการช่องทางให้คนในองค์กร สามารถเข้ามาศึกษาทบทวนได้เองในภายหลัง เพื่อตอกย้ำจดจำ รวมถึงควรมีผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้มีความรู้ด้านความปลอดภัยคอยตอบคำถามกรณีที่มีข้อสงสัย ไม่เพียงเท่านั้นการฝึกอบรมดงกล่าว ยังควรเป็นกิจกรรมที่มีอย่างต่อเนื่อง มีการอัปเดตความรู้ เพื่อให้พนักงานเกิดความตื่นตัว สม่ำเสมอ

3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า องค์กรมีวงจรของการพัฒนาด้าน “ความปลอดภัย” ที่ดี

วงจรของการพัฒนาด้านความปลอดภัย คือ กระบวนการ และแนวทางปฏิบัติที่จำเป็นต่อการสร้างความปลอดภัยให้องค์กร ซึ่งจำเป็นต้องมีก่อนที่จะเริ่มทำโครงการใด ๆ เนื่องจากควรมีการจำลองหากเกิดช่องโหว่ หรือปัญหาด้านความปลอดภัย รวมถึงมีแนวทางในการรับมือ และแก้ปัญหาที่เป็นรูปธรรม เพื่อให้คนในองค์กรรับรู้ และสามารถจัดการได้ทันทีเมื่อเกิดปัญหา

4. ให้รางวัลมากกว่าลงโทษ

เพื่อให้คนในองค์กรกระตือรือร้น และเกิดความร่วมมือสร้างความปลอดภัยในองค์กรมากขึ้น การชมเชย หรือให้รางวัลแก่พนักงาน รวมถึงการจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลองความสำเร็จที่เกี่ยวข้องความปลอดภัย ก็เป็นอีกสิ่งที่องค์กรควรให้ความสำคัญ เพราะเมื่อบุคลาการในองค์กรได้รับรางวัล หรือการชื่นชม จะยิ่งช่วยสร้างความใส่ใจและความภักดีต่อองค์กรมากขึ้น และยังช่วยให้พวกเขาเหล่านั้นพร้อมที่จะผลักดันนโยบายไปจนประสบความสำเร็จ

นี่คือแนวทางในการสร้างวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยที่ทุกองค์กรสามารถทำได้ ไม่ว่าจะเป็นองค์กรที่มีขนาดใดก็ตาม หากมีความจริงจังในการสร้างวัฒนธรรมด้านความปลอดภัย เป้าหมายที่ต้องการก็ไม่ไกลเกินเอื้อม 

และถ้าต้องการให้องค์กรมีความปลอดภัยอย่างแท้จริง การมีเครื่องมือที่ช่วยบริหารการจัดการความปลอดภัยที่ครบวงจร และสอดคล้องกับกฎหมายได้ ก็จะยิ่งช่วยให้องค์กรมีมาตรฐานความปลอดภัยที่รัดกุม ลดความเสี่ยงที่อาจเกิดจากความผิดพลาด ทั้งจากคนในองค์กร หรือจากระบบได้

OneFence แพลตฟอร์มบริหารจัดการความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวแบบรวมศูนย์ คือตัวช่วยที่สามารถทำให้องค์กรบรรลุเป้าหมายด้านความปลอดภัย เพื่อสร้างความเชื่อมั่น และยั่งยืนได้ง่ายยิ่งขึ้น เรามีบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะด้านคอยให้คำแนะนำ พร้อมด้วยเครื่องมือที่สามารถดูแลความเป็นส่วนตัวของข้อมูล และความปลอดภัยทุกด้านได้อย่างครบวงจร ทั้งนี้ก็เพื่อสร้างระบบนิเวศด้านความปลอดภัยที่ไร้รอยต่อ

ที่มา