Cookie Consent Management เครื่องเพิ่มความน่าเชื่อถือให้เว็บไซต์

Cookie

หลายคนอาจยังสงสัยว่า เหตุใดการจัดเก็บ “คุกกี้” บนเว็บไซต์ จึงเป็นสิ่งที่องค์กร หรือแม้แต่บุคคลที่เป็นเจ้าของเว็บไซต์ในนามนิติบุคคล ต้องให้ความสำคัญมากขึ้น…นั่นเพราะ Cookie คือ ข้อมูลส่วนบุคคลประเภทหนึ่ง ที่สามารถระบุถึงประวัติการเข้าชมเว็บไซต์และการดาวน์โหลด รวมไปถึง Location ของผู้ใช้งานได้ และเนื่องจากข้อมูลเหล่านี้ถือเป็นข้อมูลที่สามารถนำไปใช้ประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า หรือการตลาดได้ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีการขอความยินยอมก่อนที่จะจัดเก็บ

Cookie Banner คือ เป็นเครื่องมือ หรือช่องทางที่ผู้พัฒนาเว็บไซต์ออกแบบขึ้นเพื่อขอความยินยอมจากผู้เข้าชมเว็บไซต์ เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือ PDPA 

ทั้งนี้การขอความยินยอมตามกฎหมาย ระบุไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มาตรา 19 ว่า 

“…การขอความยินยอมต้องทำโดยชัดแจ้ง เป็นหนังสือหรือทำโดยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เว้นแต่ โดยสภาพไม่อาจขอความยินยอมด้วยวิธีการดังกล่าวได้

ในการขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้องแจ้ง วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลไปด้วย และการขอความยินยอมนั้น ต้องแยกส่วนออกจากข้อความอื่นอย่างชัดเจน มีแบบหรือข้อความที่เข้าถึงได้ง่ายและเข้าใจได้ รวมทั้ง ใช้ภาษาที่อ่านง่าย และไม่เป็นการหลอกลวงหรือทำให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเข้าใจผิดในวัตถุประสงค์ ดังกล่าว ทั้งนี้ คณะกรรมการจะให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ตามแบบและข้อความที่คณะกรรมการประกาศกำหนดก็ได้

ในการขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้องคำนึง อย่างถึงที่สุดในความเป็นอิสระของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในการให้ความยินยอม ทั้งนี้ ในการเข้าทำสัญญา ซึ่งรวมถึงการให้บริการใด ๆ ต้องไม่มีเงื่อนไขในการให้ความยินยอมเพื่อเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่มีความจำเป็นหรือเกี่ยวข้องสำหรับการเข้าทำสัญญาซึ่งรวมถึงการให้บริการนั้น ๆ…”

นอกจากนี้ในมาตรา 19 ยังได้ระบุถึง การที่เจ้าของข้อมูลสามารถปฏิเสธ หรือถอนความยินยอมได้ ดังนี้

“ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลจะถอนความยินยอมเสียเมื่อใดก็ได้โดยจะต้องถอนความยินยอมได้ง่าย เช่นเดียวกับการให้ความยินยอม เว้นแต่มีข้อจำกัดสิทธิในการถอนความยินยอมโดยกฎหมายหรือ สัญญาที่ให้ประโยชน์แก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ การถอนความยินยอมย่อมไม่ส่งผลกระทบต่อ การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ให้ความยินยอมไปแล้ว โดยชอบตามที่กำหนดไว้ในหมวดนี้

ในกรณีที่การถอนความยินยอมส่งผลกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในเรื่องใด ผู้ควบคุม ข้อมูลส่วนบุคคลต้องแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบถึงผลกระทบจากการถอนความยินยอมนั้น”

Cookie Banner
ตัวอย่างคุกกี้แบนเนอร์ที่ถูกต้องตาม PDPA

เพื่อให้คุณสามารถจัดการการขอความยินยอมคุกกี้บนเว็บไซต์ได้อย่างง่ายดาย เราขอแนะนำ Cookie Consent Management โมดูลด้านความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของข้อมูล หนึ่งในเครื่องมือจากโซลูชัน Privacy Management บนแพลตฟอร์ม OneFence ที่จะช่วยให้คุณสามารถจัดการคุกกี้บนเว็บไซต์ได้อย่างเป็นมืออาชีพ และถูกต้องตามกฎหมาย PDPA ซึ่งประกอบด้วยฟีเจอร์ ดังนี้ 

 • สแกนหา คุกกี้ และวิเคราะห์ประเภทคุกกี้แบบเชิงลึก
 • แสดงรายการคุกกี้ที่สแกน พร้อมคัดแยกตามหมวดหมู่แบบอัตโนมัติ
 • มีเทมเพลตสำหรับสร้างคุกกี้แบนเนอร์ 
 • ปรับแต่งแบนเนอร์และหน้าตั้งค่าความยินยอมได้ตามอิสระ
 • เก็บบันทึกการให้ความยินยอม
 • รองรับการตรวจสอบผลการสแกนย้อนหลัง และการจัดเก็บสคริปต์
 • บล็อกคุกกี้อัตโนมัติก่อนได้รับความยินยอม 
 • รองรับการให้ความยินยอมโดยอัตโนมัติอีกครั้ง ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้
 • ตั้งค่าการสแกน และความถี่ของการสแกนคุกกี้ได้
 • รองรับการใช้งานหลายเว็บไซต์
 • เชื่อมต่อกับนโยบายความเป็นส่วนตัว และนโยบายคุกกี้
 • ทำงานร่วมกับความยินยอมในรูปแบบอื่น ๆ 
 • ช่วยในการบริหารจัดการแบบรวมศูนย์

นอกจากนี้โมดูลดังกล่าวยังสามารถทำงานร่วมกับโมดูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล หรือ ความยินยอมได้อย่างราบรื่นไร้รอยต่อ ช่วยร่นระยะเวลาในการทำงาน ปลอดภัย และไร้ช่องโหว่

เชื่อมั่นในความปลอดภัย เชื่อมั่นใน OneFence

บทความที่น่าสนใจ