ถึงเวลา ‘หน่วยงาน’ ต้องขยับ รับมือให้ทันเทคโนโลยี

CIO

เนื่องด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมล้วนพัฒนาอย่างต่อเนื่องไปในทุก ๆ วัน เห็นได้จากภาคธุรกิจ หรือเอกชน ที่มักนำเทคโนโลยีล้ำสมัยมาใช้นำร่อง ขณะที่หน่วยงานภาครัฐหลายหน่วยงานกลับเพิ่งเริ่ม เนื่องด้วยเหตุปัจจัยแวดล้อมหลายอย่างที่ไม่เอื้ออำนวย เพื่อเตรียมตัวรับมือกับสิ่งใหม่ CIO หรือ ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง ของแต่ละองค์กรจึงไม่เพียงต้องรับมือกับหน้าที่ในการจัดหาเทคโนโลยี หากยังต้องศึกษาทำความเข้าใจเทคโนโลยีใหม่ ๆ

และเนื่องจากหน่วยงานภาครัฐ ถือเป็นองค์กรที่มีความเกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ และเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนประเทศให้เดินไปข้างหน้า นอกจากการพัฒนาให้เทคโนโลยีและนวัตกรรมต่าง ๆ ภายในองค์กรมีความทันสมัย (Modernization) มีระบบจัดการข้อมูลเชิงลึก (Insights) ยังต้องสามารถเปลี่ยนผ่านให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงของโลก (Transformation) โดยเริ่มต้นจากความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ โดยผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง ของหน่วยงาน จำเป็นต้องดูแลรักษาความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีภายในองค์กร โดยอาจอาศัยขั้นตอน หรือเครื่องมือช่วยปกป้องกระบวนการทำงานต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น การผนวกรวมข้อมูลองค์กร การรักษาความเป็นส่วนตัว ซัพพลายเชน ระบบไซเบอร์-กายภาพ และระบบคลาวด์ที่มีความปลอดภัย เพื่อให้มั่นใจว่าภารกิจหลักขององค์กรจะสามารถดำเนินงานต่อไปได้โดยไม่สะดุด แม้มีเหตุกระทบความปลอดภัยเกิดขึ้น  

ทั้งนี้ CIO ยังควรเชื่อมโยงเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยไปยังนวัตกรรมดิจิทัล และมีนโยบาย หรือมาตรการตอบสนองต่อภารกิจด้านความมั่นคงของประเทศ ที่ยืดหยุ่นไปตามสถานการณ์ได้

นอกจากนี้องค์กรเองยังสามารถรปรับเปลี่ยนระบบการบริหารจัดการ และระบบการจัดเก็บข้อมูลสำคัญ ซึ่งเคยจัดเก็บไว้ในรูปแบบของไฟล์ดิจิทัล หรือเอกสารรูปแบบกระดาษ ให้ขึ้นไปอยู่ในระบบคลาวด์ เพื่อการบริหารจัดการที่เป็นระบบระเบียบ สะดวกต่อการนำมาใช้งาน รวมถึงปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของระบบไอทีขององค์กรให้ทันสมัย ทั้งนี้ก็เพื่อตอบสนองต่อการใช้บริการของบุคลากรในหน่วยงาน และประชาชน 

ขณะที่ความเป็นส่วนตัวของข้อมูลภายในองค์กร ก็สำคัญไม่แพ้กัน เห็นได้จากในช่วงระยะเวลาไม่กี่ปีที่ผ่านมา มีหลายเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนส่วนบุคคล หรือความเป็นส่วนตัว ผลกระทบต่อองค์กร จนทำให้ประชาชนขาดความเชื่อมั่น ส่วนหนึ่งก็เพราะยังมีการใช้ระบบบริหารจัดการที่ยุ่งยาก รวมถึงมีการจัดเก็บข้อมูลไว้ภายในองค์กรเป็นจำนวนมาก จนเกินความจำเป็น จึงเสี่ยงต่อปัญหาข้อมูลรั่วไหล 

และเพื่อให้ CIO สามารถรับรู้ได้ว่า แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีภายในองค์กรเป็นไปในทิศทางที่ถูกต้องหรือไม่ หน่วยงานเองควรมีระบบจัดการเหตุการณ์ที่แต่ละหน่วยงานสามารถทำงานร่วมกันได้ เพื่อให้การจัดการเหตุการณ์ เช่น คำร้อง ข้อร้องเรียนต่าง ๆ ได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็วมากขึ้น นอกจากนี้ยังควรมีการประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการของบุคคลภายนอก หรือการใช้ระบบการทำงานของบุคลากรภายในองค์กร เพื่อนำมาปรับปรุงพัฒนาให้ดีขึ้น

นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของข้อแนะนำที่องค์กรภาครัฐจำเป็นต้องจัดการ เพื่อให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลง เพราะขณะที่โลกกำลังหมุน สถิติภัยคุกคามก็ยังคงเพิ่มสูงขึ้น หากองค์กรไม่สามารถปรับตัวได้ทันก็อาจส่งผลต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศได้เช่นกัน

Security Pitch เราให้ความสำคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีด้านความปลอดภัย เพื่อตอบโจทย์การทำงานของหน่วยงานภาครัฐ เราจึงได้พัฒนาแพลตฟอร์ม OneFence และ OneForce ขึ้น เพื่อเป็นแพลตฟอร์มดูแลความปลอดภัยแบบรวมศูนย์ ครอบคลุมความปลอดภัยทางไซเบอร์ ความเป็นส่วนตัว ความปลอดภัยทางกายภาพ และความปลอดภัยสาธารณะ ที่จะช่วยให้ CIO ขององค์กร สามารถทำงานได้อย่างราบรื่น และช่วยให้กระบวนการทำงานขององค์กรภาครัฐ และภาคเอกชน ตลอดจนสังคมไทยมีระบบนิเวศด้านความปลอดภัยที่ไร้รอยต่อ และสามารถพัฒนาไปสู่เป้าหมายได้อย่างไร้อุปสรรค 

สอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์ “OneFence”

Tel. : 081-972-2500
Line : @securitypitch
Email : [email protected]

บทความที่น่าสนใจ