ภูเก็ตเดินหน้า Smart City ร่วมมือ USTDA ยกระดับแพลตฟอร์มจัดการฐานข้อมูลเมือง

ภูเก็ตเดินหน้า เมืองอัจฉริยะ ร่วมมือ USTDA ยกระดับแพลตฟอร์มจัดการฐานข้อมูลเมือง การใช้ประโยชน์จากระบบฐานข้อมูล เพื่อบริหารท้องถิ่น ผลักดันแนวคิด เมืองอัจฉริยะ

แนวคิด ‘เมืองอัจฉริยะ’ หรือ Smart City เป็นแนวคิดที่ถือกำเนิดขึ้นพร้อมกับการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดของเทคโนโลยี IoT (Internet of Thing) ซึ่งเป็นการนำเอาเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมาผนวกรวมเข้ากับสิ่งต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน โดยในประเทศไทย แนวคิดนี้เริ่มถูกขับเคลื่อนมาตั้งแต่ พ.ศ. 2560 แต่เพิ่งจะได้ถูกนำมาใช้อย่างเป็นรูปธรรมหลังการประกาศยุทธศาสตร​์ 20 ปีของประเทศ โดยมีการตั้งเป้าไว้ว่าประเทศไทยจะไปถึงในปี พ.ศ. 2580 

แนวคิดในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะไม่ได้จำกัดแค่เพียง การนำเอาเทคโนโลยี และนวัตกรรมต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น แต่ยังเป็นการนำเอาเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่าง ๆ มาใช้ เพื่อพัฒนาเมืองให้มีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ครอบคลุมทั้งด้านที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การคมนาคม พลังงาน รวมไปถึงด้านเศรษฐกิจและสังคม 

สำหรับแนวคิดการพัฒนาเมืองในอัจฉริยะในประเทศไทย แบ่งออกเป็น 7 ด้าน ครอบคลุมมิติต่าง ๆ ดังนี้ 

 • สิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ (Smart Environment) เป็นแนวคิดที่มุ่งเน้นการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในเมือง ด้วยการนำเทคโนโลยีและแนวคิดใหม่ ๆ เข้ามาจัดการ และติดตามเฝ้าระวังภัย รวมถึงช่วยสร้างการตระหนักรู้เกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อม อาทิ ระบบการจัดการน้ำ ระบบการดูแลสภาพอากาศ รวมไปถึงการเฝ้าระวังภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่
 • การเดินทางและขนส่งอัจฉริยะ (Smart Mobility) แนวคิดในการพัฒนาระบบคมนาคมในพื้นที่ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีการเดินทางที่สะดวก ปลอดภัย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 • การดำรงชีวิตอัจฉริยะ (Smart Living) เป็นแนวคิดที่มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คน ทั้งในด้านการดำรงชีวิต สุขภาพ รวมไปถึงความปลอดภัย ด้วยการนำเอาเทคโนโลยี และนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 • พลเมืองอัจฉริยะ (Smart People) เป็นแนวคิดที่มุ่งเน้นพัฒนาพลเมืองให้มีความรู้ความสามารถในการนำเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด สร้างโอกาสให้คนในสังคมได้เรียนรู้ และสร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ รวมไปถึงส่งเสริมให้คนในสังคมอยู่ร่วมกันได้ท่ามกลางความหลากหลาย
 • พลังงานอัจฉริยะ (Smart Energy) เป็นแนวคิดที่มุ่งเน้น และสนับสนุนการใช้พลังงานของเมืองให้คุ้มค่า เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความยั่งยืนให้สังคม
 • เศรษฐกิจอัจฉริยะ (Smart Economy) เป็นแนวคิดในการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ให้เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน
 • การบริหารภาครัฐอัจฉริยะ (Smart Governance) แนวคิดด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการงานของภาครัฐให้มีความสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส ประชาชนสามารถเข้าถึงและตรวจสอบได้ 

โดยนับตั้งแต่ปี 2564 จนถึงปัจจุบัน มีโครงการ Smart City ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น Smart City และรับมอบตราสัญลักษณ์ Smart City Thailand แล้ว 36 แห่ง ได้แก่

กรุงเทพมหานคร 4 โครงการ

 • โครงการแผนพัฒนาสามย่านสมาร์ทซิตี้
 • โครงการแผนพัฒนาเมืองอัจฉริยะผ่านพระราม 4
 • โครงการแผนพัฒนาเมืองอัจฉริยะเพื่อสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่โดยรอบคลองผดุงกรุงเกษม
 • โครงการแผนพัฒนาเมืองอัจฉริยะมักกะสันเพื่อสนับสนุนบริการรถไพ่ของโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน

สมุทรปราการ 1 โครงการ

 • โครงการสมุทรปราการสมาร์ทชิตี้

ฉะเชิงเทรา 2 โครงการ

 • โครงการแผนพัฒนาฉะเชิงเทรา เมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว น่าลงทุน, ฉะเชิงเทรา
 • โครงการเทพราชเมืองอัจฉริยะ เทศบาลตำบลเทพราช

นครราชสีมา 1 โครงการ

 • โครงการโคราชเมืองอัจฉริยะ (Korat Smart City) 

ขอนแก่น 1 โครงการ

 • โครงการแผนพัฒนาขอนแก่นเมืองอัจฉริยะ

อุบลราชธานี 1 โครงการ

 • โครงการสมาร์ทซิตี้อุบลราชธานี

ชลบุรี 2 โครงการ

 • โครงการแผนพัฒนาแสนสุขสมาร์ทชิตี้ เทศบาลเมืองแสนสุข, ชลบุรี
 • โครงการเขาคันทรงโมเดล เมืองแห่งความสุขที่พึงประสงค์และสังคมแห่งการแบ่งปันองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา

ระยอง 3 โครงการ

 • โครงการแผนพัฒนาเมืองอัจฉริยะวังจันทร์วัลเลย์
 • โครงการนครระยอง : เมืองอัจฉริยะและน่าอยู่ เทศบาลนครระยอง
 • โครงการนิคมพัฒนาเมืองอัจฉริยะ เทศบาลตำบลนิคมพัฒนา

นครสวรรค์ 1 โครงการ

 • โครงการแผนพัฒนานครสวรรค์สมาร์ทชิตี้, นครสวรรค์

พิษณุโลก 2 โครงการ

 • โครงการเมืองอัจฉริยะจังหวัดพิษณุโลก
 • โครงการพิษณุโลกนครอัจฉริยะอย่างยั่งยืน เทศบาลนครพิษณุโลก

น่าน 1 โครงการ

 • โครงการเมืองน่านสู่เมืองอัจฉริยะ เทศบาลเมืองน่าน

ลำปาง 2 โครงการ

 • โครงการแผนพัฒนาแม่เมาะเมืองน่าอยู่
 • โครงการลำปางเมืองอัจฉริยะ

เชียงใหม่ 3 โครงการ

 • โครงการแผนพัฒนาการพัฒนาเมืองเก่าอย่างชาญฉลาด เทศบาลนครเชียงใหม่
 • โครงการแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่เมืองอัจฉริยะ ความเป็นเลิศที่ยั่งยืนสู่ชุมชน
 • โครงการเมืองไตยองบวกค้างสมาร์ตชิตี้ เทศบาลตำบลบวกค้าง

เชียงราย 1 โครงการ

 • โครงการนครเชียงรายสู่เมืองอัจฉริยะ เทศบาลนครเชียงราย

ตรัง 1 โครงการ

 • โครงการแผนพัฒนาเมืองศรีตรัง (Sri-Trang City), ตรัง

ภูเก็ต 1 โครงการ

 • โครงการแผนพัฒนาภูเก็ตเมืองอัจฉริยะ

กระบี่ 1 โครงการ

 • โครงการกระบี่เมืองอัจฉริยะ

พังงา 1 โครงการ

 • โครงการจังหวัดพังงาสู่เมืองอัจฉริยะ

สตูล 1 โครงการ

 • โครงการสตูลสมาร์ทชิตี้

สุราษฎร์ธานี 1 โครงการ

 • โครงการพัฒนาเทศบาลนครเกาะสมุย สู่เมืองอัจฉริยะอย่างยั่งยืน เทศบาลนครเกาะสมุย

นครศรีธรรมราช 1 โครงการ

 • โครงการเทศบาลนครนครศรีธรรมราชเมืองอัจฉริยะ เทศบาลนครศรีธรรมราช

สงขลา 1 โครงการ

 • โครงการหาดใหญ่เมืองอัจฉริยะสีเขียว เทศบาลนครหาดใหญ่

ปัตตานี 1 โครงการ

 • โครงการปัตตานีเมืองอัจฉริยะ เทศบาลเมืองปัตตานี

ยะลา 1 โครงการ

 • โครงการแผนพัฒนายะลาเมืองอัจฉริยะเพื่อการมีส่วนร่วมของประชาชน เทศบาลนครยะลา

นราธิวาส 1 โครงการ

 • โครงการเมืองสิ่งแวดล้อมสร้างสรรค์นราธิวาส เทศบาลเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

และหากจะเอ่ยถึงเมืองที่ยังคงเดินหน้าแผนพัฒนาเมืองอัจฉริยะ โดยมีวิสัยทัศน์ผลักดันให้เป็น “เมืองท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน” ที่ไม่พูดถึงไม่ได้ ก็เห็นจะเป็น “จังหวัดภูเก็ต” เจ้าของฉายาไข่มุกแห่งอันดามัน หนึ่งในจังหวัดที่มีความหมายต่อ GDP ไทยอย่างมาก เนื่องด้วยเป็นตลาดท่องเที่ยวระดับบน มีความเป็นเมดิคัลฮับ ที่ดึงดูดชาวต่างชาติวัยเกษียณ และนักท่องเที่ยวที่มีกำลังการใช้จ่ายต่อหัวสูง ให้เข้ามาปักหลักอยู่อาศัยได้ในระยะยาว จนเกิดเป็นคอมมูนิตี้ สร้างรายได้ให้การท่องเที่ยวไทยมหาศาล จึงไม่แปลกที่จะเป็นหนึ่งในสองจังหวัดนำร่อง ที่ ‘นายกเศรษฐา’ ตั้งเป้าเดินหน้าพัฒนาให้เป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลก

แต่กว่าจะเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ยั่งยืนในระดับนานาชาติได้นั้นก็ไม่ง่าย ที่ผ่านมาเราจึงเห็นความร่วมมือทั้งจากจังหวัดและภาคเอกชน นำเทคโนโลยีดิจิทัลและข้อมูลมาบูรณาการเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนา เพื่อผลักดันให้ภูเก็ตก้าวสู่การเป็น Smart City อย่างเต็มรูปแบบ เห็นได้จากบทความ ‘เดินหน้าเมืองอัจฉริยะ Phuket Smart City’ โดย สว.พลเดช ปิ่นประทีป ที่มีการกล่าวถึง แผนงานการพัฒนาและใช้ประโยชน์จากระบบฐานข้อมูลเมืองในการบริหารท้องถิ่น (City Data Platform หรือ CDP) ที่สามารถเชื่อมต่อรวมข้อมูลจากสมาร์ทโฟนและแอปพลิเคชันทั้งหมดไว้ด้วยกัน เพื่อประโยชน์ต่อการบริหารจัดการข้อมูลต่าง ๆ ของเมือง อันจะนำมาสู่การตัดสินใจ และการแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องและทันท่วงที 

นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับความปลอดภัยเป็นสำคัญ โดยนำเอานวัตกรรมด้านความปลอดภัยสาธารณะ อาทิ ระบบ CCTV ตรวจจับใบหน้าและวัดอุณหภูมิ หรือระบบ Wristbands ติดตามตัวบุคคล มาช่วยเสริมประสิทธิภาพ ตามแผนการพัฒนาท่าเรืออัจฉริยะ (Smart Pier) ขณะที่ด้านไซเบอร์ ภูเก็ตยังมีแผนพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ และระบบป้องกันความปลอดภัยโครงสร้างพื้นฐานของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้ผู้คนในทุกระดับสามารถเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่างปลอดภัย โดยมุ่งพัฒนาความรู้ความสามารถ และสร้างการตระหนักรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างมาตรฐานและมาตรการด้านความปลอดภัยที่ทั่วถึงและครอบคลุม

จากแผนการพัฒนาดังกล่าว ล่าสุดจังหวัดภูเก็ตจึงได้ลงนามความร่วมมือกับองค์การการค้าและการพัฒนาของสหรัฐอเมริกา (USTDA) ยกระดับแพลตฟอร์มจัดการฐานข้อมูลเมืองให้สามารถทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ได้มากขึ้น รวมถึงเพื่อเพิ่มศักยภาพศูนย์บัญชาการข้อมูล (Command Center)  และโครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT ที่สำคัญของภูเก็ต อันรวมไปถึงระบบควบคุมการจราจร การแจ้งเหตุฉุกเฉิน โครงข่าย Fiber Optic และการเพิ่มมาตรการความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ 

นอกจากจังหวัดภูเก็ต ยังมีอีกหลายพื้นที่ที่อยู่ระหว่างดำเนินการเพื่อยื่นข้อเสนอแผนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ โดยจากสถิติของสำนักงานเมืองอัจฉริยะเดือนกันยายน พ.ศ. 2566 พบว่า มีการยื่นข้อเสนอแผนพัฒนาเมืองอัจฉริยะ 144 ข้อเสนอ แบ่งเป็นจังหวัดเดิมที่มีพื้นที่ที่ได้รับการรับรองแล้ว 12 จังหวัด และพื้นที่ใหม่ 28 จังหวัด ซึ่งก็คงต้องจับตามองกันว่าอีกหลายจังหวัดที่ยังไม่ได้ยื่นข้อเสนอแผนพัฒนาเมืองอัจฉริยะ จะมีแผนในการนำพาพื้นที่ของตนไปสู่การเมืองอัจฉริยะอย่างไร 

Security Pitch ให้ความสำคัญกับการพัฒนานวัตกรรมเพื่อความปลอดภัย เราพร้อมเป็นหนึ่งในฟันเฟืองที่ช่วยผลักดันแนวคิด Converged Security เพื่อให้แผนยุทธศาตร์ Smart City นำพาประเทศก้าวสู่ยุค Thailand 5.0 ได้อย่างแท้จริง

ขอบคุณข้อมูลจาก

สอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์ “OneFence”
Tel. : 081-972-2500
Line : @securitypitch
Email : [email protected]

บทความที่น่าสนใจ