บทบาท DPO กับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

DPO

เหตุการณ์ข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหล หรือถูกขโมยไปขายต่อให้กับมิจฉาชีพ ยังปรากฏให้เห็นในหน้าสื่อ ส่วนหนึ่งเกิดจากการที่หลายหน่วยงานยังไม่ให้ความสำคัญกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลในองค์กร จึงยังไม่มีนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ชัดเจน รวมถึงยังไม่มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO)

แต่จากประกาศล่าสุดของคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (สคส.) ล่าสุด ที่ประกาศมาเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2566 ได้ระบุชื่อหน่วยงานภาครัฐกว่า 60 แห่ง ที่ต้องมีการแต่งตั้ง DPO ภายใน 90 วัน แสดงให้เห็นว่า แม้จะเป็นหน่วยงานภาครัฐแต่ก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างรัดกุม 

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล คือ บุคคลหลักที่มีบทบาทสำคัญในการดูแลรักษาข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดขององค์กร ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลภายในองค์กร และข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลภายนอก เช่น ข้อมูลลูกค้า คู่ค้า หรือผู้ที่มาติดต่อ ตั้งแต่กระบวนการจัดเก็บรวบรวม เปิดเผย และนำข้อมูลไปใช้ รวมไปถึงช่วยกำหนดทิศทางการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลให้ปลอดภัย สอดคล้องตามกฎหมาย PDPA ทั้งนี้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มาตรา 42 ได้มีการระบุหน้าที่ของ DPO ไว้ดังนี้

“เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มีหน้าที่ดังต่อไปนี้

  (1) ให้คำแนะนำแก่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้ง ลูกจ้างหรือผู้รับจ้างของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับการปฏิบัติ ตามพระราชบัญญัตินี้

  (2) ตรวจสอบการดำเนินงานของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งลูกจ้างหรือผู้รับจ้างของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้

  (3) ประสานงานและให้ความร่วมมือกับสำนักงานในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งลูกจ้างหรือผู้รับจ้างของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในการปฏิบัติ ตามพระราชบัญญัตินี้

  (4) รักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลที่ตนล่วงรู้หรือได้มา เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ ตามพระราชบัญญัตินี้” 

อย่างไรก็ตาม แม้เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจะมีบทบาทสำคัญในการดูแลรักษาข้อมูลส่วนบุคคลขององค์กร แต่องค์กรหรือหน่วยงาน ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล หรือผู้ประมวลข้อมูลส่วนบุคคล ก็จะต้องสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเต็มที่ ตามที่ระบุไว้ในมาตราเดียวกันว่า

  “…ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ต้องสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยจัดหาเครื่องมือหรืออุปกรณ์อย่างเพียงพอ รวมทั้งอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อการปฏิบัติหน้าที่…”

ทั้งนี้ เครื่องมือที่ระบุไว้ในข้อความดังกล่าว อาจรวมถึงแพลตฟอร์ม หรือ โปรแกรมที่ช่วยในการบริหารจัดการการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมาย รองรับการจัดทำนโยบาย การขอความยินยอม การใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงการจัดทำกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในองค์กรหรือหน่วยงาน 

Security Pitch มองเห็นความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จึงได้พัฒนาแพลตฟอร์ม OneFence อันมีโซลูชัน Privacy Management เข้ามาช่วยให้องค์กรสามารถจัดการ และปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังรองรับการทำงานของ DPO โดย Privacy Management  ประกอบด้วยโมดูลต่าง ๆ ดังนี้ 

Cookie Consent Management เครื่องมือสร้างคุกกี้แบนเนอร์ เพื่อให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์ของคุณสามารถให้ความยินยอมในการจัดเก็บคุกกี้ และปรับแต่งความยินยอมได้ ผ่านแบนเนอร์คุกกี้ที่ออกแบบขึ้นให้สอดคล้องตามกฎหมาย

Policy & Notice Management เครื่องมือสร้างนโยบายความเป็นส่วนตัว และประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เรามีเทมเพลตที่สร้างขึ้นอย่างเป็นมืออาชีพ สามารถอัปเดตพร้อมควบคุมเวอร์ชันของนโยบาย และประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว อีกทั้งยังสามารถส่งต่อการประเมินความรับรู้เกี่ยวกับนโยบาย และประกาศได้

DSAR Automation เครื่องมือสร้างช่องทางให้เจ้าของข้อมูลสามารถเข้าถึงและจัดการสิทธิ ด้วยการออกแบบกระบวนการจัดการคำขอได้อย่างเป็นระบบ มอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบ รวมถึงสร้างช่องทางการสื่อสารที่ปลอดภัยระหว่างเจ้าของข้อมูลและผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อติดตามสถานะการจัดการคำขอ

Consent Managament สร้างแบบฟอร์มเพื่อจัดเก็บความยินยอมจากทุกช่องทางไว้ในที่เดียว บริการพอร์ทัลส่วนตัวสำหรับลูกค้าเพื่อจัดการความยินยอม และบริหารจัดการความเป็นส่วนตัว 

Data Mapping เครื่องมือสร้างภาพกระบวนการไหลเวียนของข้อมูล เพื่อจัดทำกิจกรรมบันทึกการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในองค์กร หรือ RoPA  

อย่าปล่อยให้หน่วยงานของคุณรั้งท้ายเรื่องการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เริ่มต้นสร้างระบบนิเวศด้านความปลอดภัยที่ไร้รอยต่อด้วยระบบบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลแบบรวมศูนย์ จากโซลูชัน Privacy Management ของ OneFence 

เชื่อมั่นในความปลอดภัย เชื่อมั่นใน OneFence