DPIA

DPIA คืออะไร สำคัญอย่างไรกับองค์กรzz39

เมื่อองค์กรมีการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล สิ่งหนึ่งที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ คือความเสี่ยงที่ข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งถูกจัดเก็บไว้ อาจรั่วไหลหรือถูกเปิดเผย ดังนั้นองค์กรจึงต้องมีมาตรการในการรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลที่รัดกุมให้มากพอ แต่ก่อนที่จะสามารถวางมาตรการได้องค์กรจะต้องทราบเสียก่อนว่า กิจกรรมการประมวลผลข้อมูลภายในองค์กรมีความเสี่ยงที่จะสร้างผลกระทบในแง่ลบต่อข้อมูลส่วนบุคคลมากเพียงใด หรืออย่างไร ซึ่งในปัจจุบันวิธีที่หลายองค์กรใช้เพื่อทำให้องค์กทราบถึงความเสี่ยงก็คือ การประเมินผลกระทบด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล […]

Read More
DPO

เหตุใด? สถานพยาบาลจึงจำเป็นต้องมี DPOzz39

DPO หรือ เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ถือเป็นบุคลากรที่มีบทบาทสำคัญในการจัดการ และตรวจสอบการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล และยิ่งมีความจำเป็นมากขึ้นกับหน่วยงานที่มีการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจำนวนมาก หนึ่งในนั้นคือสถานพยาบาล  สถานพยาบาลนับเป็นแหล่งเก็บรวบรวม ใช้ และประมวลข้อมูลที่มีขนาดใหญ่มากแห่งหนึ่ง […]

Read More
DPO

บทบาท DPO กับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลzz39

เหตุการณ์ข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหล หรือถูกขโมยไปขายต่อให้กับมิจฉาชีพ ยังปรากฏให้เห็นในหน้าสื่อ ส่วนหนึ่งเกิดจากการที่หลายหน่วยงานยังไม่ให้ความสำคัญกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลในองค์กร จึงยังไม่มีนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ชัดเจน รวมถึงยังไม่มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO) แต่จากประกาศล่าสุดของคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (สคส.) ล่าสุด […]

Read More
DPO คืออะไร

DPO คืออะไร เกี่ยวข้องกับ PDPA อย่างไรzz39

การบังคับใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือที่ใครหลายคนคุ้นเคยในชื่อ PDPA ซึ่งเป็นกฏหมายที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล อย่างเต็มรูปแบบคืออีกหนึ่งจุดเปลี่ยนทำให้หลายองค์กรที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล เพราะกฏหมายได้กำหนดให้องค์กรที่มีการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลต้องมีผู้เชี่ยวชาญมาดูแลข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดภายในองค์กร รวมไปถึงกำหนดทิศทางต่าง ๆ […]

Read More
คุยกับผู้เชี่ยวชาญ

พร้อมพูดคุยและให้คำปรึกษา

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารจากเรา

Security Pitch จะใช้ข้อมูลนี้ในการส่งอีเมลแจ้งข่าวสารความรู้ในด้าน Cyber & Physical Security และอัปเดตข้อมูลสินค้าและบริการของ OneFence รวมถึงจะใช้ข้อมูลนี้ในการสื่อสารทางการตลาด กรุณาทำเครื่องหมายที่ช่องด้านล่างเพื่อรับทราบและยินยอมในการอนุญาตให้เราใช้ข้อมูลของคุณเพื่อประโยชน์ของคุณเอง