ราชกิจจานุเบกษา ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการในการแจ้งเหตุการละเมิด ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2565

#PDPAKnowledge | ราชกิจจานุเบกษา ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการในการแจ้งเหตุการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2565

ราชกิจจานุเบกษา

หลังจากการประกาศบังคับใช้ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ไปเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ล่าสุดราชกิจจจานุเบกษาได้มีการออกประกาศเกี่ยวกับ หลักเกณฑ์และวิธีการในการแจ้งเหตุการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2565 แล้ว

โดยเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2565 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้ออกประกาศคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการแจ้งเหตุการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2565 โดยมีใจความสำคัญเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการแจ้งเหตุเมื่อเกิดการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล โดยแบ่งการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลออกเป็น 3 ประเภท คือ การละเมิดความลับของข้อมูลส่วนบุคคล (Confidentiality Breach), การละเมิดความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลส่วนบุคคล (Integrity Breach) และการละเมิดความพร้อมใช้งานของข้อมูลส่วนบุคคล (Availability Breach) 

ราชกิจจานุเบกษา
ราชกิจจานุเบกษา
ราชกิจจานุเบกษา
ราชกิจจานุเบกษา

ทั้งนี้ในราชกิจจานุเบกษายังได้ระบุถึงวิธีการในการแจ้ง และขั้นตอนในการทำงานของคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องร้องเรียนในกรณีการถูกละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล นับเป็นอีกก้าวสำคัญของการขับเคลื่อนกฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หลังจากที่มีการประกาศแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญพิจารณาเรื่องร้องเรียนกรณีที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา 

และถือเป็นอีกสัญญาณเพื่อส่งไปถึงองค์กรต่าง ๆ ว่า จากนี้ไปการดูแลควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องมีความถูกต้อง โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ เพราะหากเกิดการประพฤติในทางมิชอบ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกละเมิดก็สามารถนำหลักฐานไปแจ้งยังผู้ทึ่มีอำนาจเพื่อปกป้องสิทธิ์ของตนได้

อ่านราชกิจจานุเบกษาฉบับเต็มได้ที่นี่ คลิกลิงก์

ที่มา – https://ratchakitcha2.soc.go.th/