Cookie Consent ในกฎหมาย PDPA

#PDPAKnowledge | Cookie Consent เกี่ยวข้องกับกฎหมายข้อไหนบ้าง?

เพราะแทบทุกเว็บไซต์มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อช่วยในจัดการเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ในเชิงการวิเคราะห์ หรือทำการตลาด (Marketing) ที่สำคัญคุกกี้บางประเภทจะมีการเก็บข้อมูลที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลอยู่ด้วย ดังนั้น….จึงเกี่ยวข้องโดยตรงกับกฎหมาย PDPA ทั้งนี้ผู้ควบคุมข้อมูล (ในที่นี้อาจหมายถึงเจ้าของเว็บไซต์) ต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

รูปภาพจาก : freepik.com
  1. “แจ้งวัตถุประสงค์  (ตาม PDPA มาตรา 21)” ผู้ควบคุมข้อมูล ต้องเปิดเผยวัตถุประสงค์ในการเก็บ หรือใช้ข้อมูล โดยแจ้งเจ้าของข้อมูลทราบ รวมถึงขอความยินยอม (Cookie Consent)
รูปภาพจาก : freepik.com

2. “ได้รับการแจ้งให้ทราบ  (ตาม PDPA มาตรา 23)”  ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องแจ้ง (Privacy Notice) , (Cookie Policy) ให้เจ้าของข้อมูลทราบเสมอ

รูปภาพจาก : freepik.com

3. “เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิ์ในการเพิกถอนความยินยอม (ตาม PDPA มาตรา 19)” ฉะนั้น ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลจะกระทำการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลไม่ได้ หากเจ้าของข้อมูลไม่ได้ให้ความยินยอม ซึ่งการขอความยินยอมต้องทำโดยชัดแจ้ง โดยอาจทำเป็นเอกสาร หนังสือ หรือ E-mail From เป็นต้น นอกจากนี้การขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ต้องคำนึงถึงความอิสระ และความง่ายในการถอนสิทธิ์ด้วย เนื่องจากเจ้าของข้อมูลมีสิทธิ์ที่จะถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้ 

เมื่อทราบแล้วว่า Cookie Consent เกี่ยวข้องกับ PDPA มาตราใดบ้าง เพื่อป้องกันการกระทำผิดกฎหมายโดยไม่รู้ตัว อย่าลืมจัดทำระบบ Cookie Consent บนหน้าเว็บไซต์กันด้วยนะครับ

ให้ OneFence ช่วยจัดการ Cookie Consent บนเว็บไซต์ของคุณ

ทดลองใช้งานฟรีได้ที่ >> https://app.onefence.co/auth/register