Privacy Policy กับการเป็นองค์ประกอบสำคัญของกฎหมาย PDPA

Privacy Policy กับการเป็นองค์ประกอบสำคัญของกฎหมาย PDPA

กลางปีนี้ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 หรือที่เรารู้จักกันในชื่อ PDPA (Personal Data Protection Act) จะถูกประกาศใช้อย่างเป็นทางการ ในวันที่ 1 มิถุนายน 2565 กฎหมายดังกล่าวให้ความคุ้มครองในเรื่องของข้อมูลส่วนบุคคล ตั้งแต่ ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ บัญชีธนาคาร อีเมล ไอดีไลน์ บัญชีผู้ใช้ของเว็บไซต์ และลายนิ้วมือ ไปจนถึงประวัติสุขภาพ ซึ่งสิ่งเหล่านี้นับเป็นข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนไปถึงเจ้าของข้อมูลเหล่านั้นได้ ทำให้หลาย ๆ องค์กรจำต้องจัดทำ Privacy Policy หากคุณทำธุรกิจหรือให้บริการใด ๆ ที่มีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล จากลูกค้า คู่ค้า พนักงาน หรือแม้แต่ผู้ที่เข้ามาในบริเวณพื้นที่ คุณก็จำเป็นที่จะต้องมี Privacy…