เงื่อนไขการใช้บริการ

วันเฟนซ์ (“วันเฟนซ์”) เป็นผู้ให้บริการในการจัดทำ Privacy Policy ออนไลน์ฟรีผ่านทางเว็บไซต์ https://www.onefence.co (“เว็บไซต์”) ภายใต้การดำเนินการของบริษัท ซีเคียวริตี้พิชช์ จำกัด (Security Pitch Company Limited) (“บริษัท”) ซึ่งวันเฟนซ์และบริษัทให้ความสำคัญกับสิทธิและความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการ (“ท่าน”) เป็นอย่างยิ่งจึงได้ประกาศเงื่อนไขการใช้บริการเพื่อแจ้งให้ท่านทราบถึงนโยบายของวันเฟนซ์เกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการนี้

1) ข้อผูกพันเมื่อสมัครใช้บริการ

1.1 เมื่อท่านสมัครใช้บริการกับวันเฟนซ์ถือว่าท่านยอมรับและผูกพันตามข้อกำหนดในเงื่อนไขการใช้บริการนี้ทุกประการโดยไม่มีเงื่อนไข

1.2 เมื่อท่านได้ดำเนินการสมัครเพื่อใช้บริการของวันเฟนซ์ ท่านได้ตกลงที่จะผูกพันในการให้ข้อมูลที่จำเป็นเพื่อการสมัครใช้บริการกับเรา โดยข้อกำหนดในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ให้กับเราจะถูกใช้ตามที่กำหนดไว้ใน “นโยบายความเป็นส่วนตัว” เท่านั้น โดยท่านสามารถตรวจสอบรายละเอียดได้ผ่านทาง https://www.onefence.co/นโยบายความเป็นส่วนตัว

1.3 วันเฟนซ์เป็นผู้ให้บริการระบบบริหารการจัดการในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและความมั่นคงปลอดภัยขององค์กร ซึ่งประสิทธิภาพของระบบจะแปรผันโดยตรงกับข้อมูลและรายละเอียดที่ท่านใส่เข้าไปในระบบผ่านทางเว็บแอปพลิเคชันนี้

1.4 สำหรับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ในปัจจุบันบริการของเราครอบคลุมเฉพาะการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้ข้อกำหนดในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เท่านั้น

1.5สำหรับการจัดทำนโยบายสำหรับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ดำเนินการจัดทำโดยบริการของวันเฟนซ์อาจมีข้อมูลบางส่วนไม่ครบถ้วนถูกต้องตรงกับความต้องการรูปแบบและลักษณะองค์กรหรือธุรกิจของท่านซึ่งอยู่ในขอบอำนาจการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและฝ่ายกฎหมายของท่านทั้งสิ้นวันเฟนซ์และบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบอย่างใดๆในเหตุอันเกิดจากนโยบายต่างๆที่จัดทำผ่านบริการของวันเฟนซ์โดยท่านทราบและยอมรับข้อกำหนดนี้เมื่อสมัครใช้บริการของเรา

2) ทรัพย์สินทางปัญญา

รูปภาพภาพถ่ายตัวอักษรถ้อยคำวีดีโอและโปรแกรมการให้บริการที่ปรากฎอยู่บนหน้าเว็บไซต์เป็นลิขสิทธิ์ของวันเฟนซ์และบริษัทแต่เพียงผู้เดียวภายใต้ข้อกำหนดของพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์พ.ศ. 2537 รวมถึงข้อกฎหมายลิขสิทธิ์ตามอนุสัญญาและสนธิสัญญาที่ประเทศไทยเข้าร่วมเป็นภาคี การดำเนินการละเมิดอย่างใดๆ เช่น การทำซ้ำหรือดัดแปลงโดยไม่ได้รับอนุญาต อาจส่งผลให้ท่านต้องรับโทษตามบทบัญญัติดังกล่าว วันเฟนซ์และบริษัทไม่มีนโยบายอนุญาตให้ใช้รูปภาพ ภาพถ่าย ตัวอักษร ถ้อยคำ วีดีโอและโปรแกรมการให้บริการเพื่อวัตถุประสงค์ใดแม้ไม่ใช่ในทางการค้าโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากวันเฟนซ์และบริษัท

3) ข้อห้ามในการใช้เว็บไซต์

ห้ามใช้เว็บไซต์เพื่อวัตถุประสงค์อย่างใดๆอันเป็นการละเมิดกฎหมายหรือเพื่อก่ออาชญากรรมในทุกรูปแบบหรือเพื่อเปิดเผยความลับหรือเพื่อก่อให้เกิดอันตรายแก่ร่างกายชีวิตอนามัยหรือสุขภาพจิตของบุคคลใด

4) ข้อจำกัดความรับผิด

วันเฟนซ์และบริษัทไม่มีนโยบายรับรองความถูกต้องของนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้สร้างขึ้นจากเว็บไซต์การรับรองอาจกระทำได้เมื่อท่านร้องขอและได้รับการรับรองเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้นข้อกำหนดในนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลถือเป็นส่วนที่ท่านต้องตรวจสอบและติดต่อกับฝ่ายกฎหมายของท่านอีกครั้งก่อนนำไปใช้หน้าเว็บไซต์ของท่าน บริษัทและวันเฟนซ์ขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบอย่างใดๆในทางกฎหมายที่อาจเกิดขึ้นจากข้อผิดพลาดหรือบกพร่องของนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดทำขึ้นบนเว็บไซต์ของวันเฟนซ์

5) การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้บริการ

วันเฟนซ์และบริษัทขอสงวนสิทธิในการปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อกำหนดในเงื่อนไขการใช้บริการนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าและถือว่าท่านยอมรับข้อกำหนดเดิมและข้อกำหนดที่เปลี่ยนแปลงเมื่อใช้บริการของวันเฟนซ์ทุกครั้ง

6) ช่องทางการติดต่อ

หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเงื่อนไขการใช้บริการของวันเฟนซ์สามารถติดต่อสอบถามได้ทาง
E-mail: [email protected]

คุยกับผู้เชี่ยวชาญ

พร้อมพูดคุยและให้คำปรึกษา

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารจากเรา

Security Pitch จะใช้ข้อมูลนี้ในการส่งอีเมลแจ้งข่าวสารความรู้ในด้าน Cyber & Physical Security และอัปเดตข้อมูลสินค้าและบริการของ OneFence รวมถึงจะใช้ข้อมูลนี้ในการสื่อสารทางการตลาด กรุณาทำเครื่องหมายที่ช่องด้านล่างเพื่อรับทราบและยินยอมในการอนุญาตให้เราใช้ข้อมูลของคุณเพื่อประโยชน์ของคุณเอง