DPIA

DPIA คืออะไร สำคัญอย่างไรกับองค์กรzz230

เมื่อองค์กรมีการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล สิ่งหนึ่งที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ คือความเสี่ยงที่ข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งถูกจัดเก็บไว้ อาจรั่วไหลหรือถูกเปิดเผย ดังนั้นองค์กรจึงต้องมีมาตรการในการรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลที่รัดกุมให้มากพอ แต่ก่อนที่จะสามารถวางมาตรการได้องค์กรจะต้องทราบเสียก่อนว่า กิจกรรมการประมวลผลข้อมูลภายในองค์กรมีความเสี่ยงที่จะสร้างผลกระทบในแง่ลบต่อข้อมูลส่วนบุคคลมากเพียงใด หรืออย่างไร ซึ่งในปัจจุบันวิธีที่หลายองค์กรใช้เพื่อทำให้องค์กทราบถึงความเสี่ยงก็คือ การประเมินผลกระทบด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล […]

Read More
คุยกับผู้เชี่ยวชาญ

พร้อมพูดคุยและให้คำปรึกษา

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารจากเรา

Security Pitch จะใช้ข้อมูลนี้ในการส่งอีเมลแจ้งข่าวสารความรู้ในด้าน Cyber & Physical Security และอัปเดตข้อมูลสินค้าและบริการของ OneFence รวมถึงจะใช้ข้อมูลนี้ในการสื่อสารทางการตลาด กรุณาทำเครื่องหมายที่ช่องด้านล่างเพื่อรับทราบและยินยอมในการอนุญาตให้เราใช้ข้อมูลของคุณเพื่อประโยชน์ของคุณเอง