นโยบายความเป็นส่วนตัว
บริษัท ซีเคียวริตี้ พิทช์ จำกัด

บริษัท ซีเคียวริตี้ พิทช์ จำกัด (‘เรา’) ภายใต้เครื่องหมายการค้า/เป็นผู้ให้บริการภายใต้ชื่อทางการค้า Onefence ให้ความสำคัญกับข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าจึงได้จัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัวเพื่อแจ้งให้ลูกค้าเราทราบถึงนโยบายของเราเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม การใช้ข้อมูลและการเปิดเผยข้อมูลของบุคคลธรรมดา (“ท่าน”) ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (“พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) ประกาศนี้จะจัดแถลงถึงนโยบายของเราในการ เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลของท่านถ้าหากมี รวมถึงวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลหรือการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว พร้อมทั้งแจ้งให้ทราบถึงสิทธิของท่านและวิธีการติดต่อเรา “ข้อมูลส่วนบุคล” หมายถึง ข้อมูลที่เกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ ตามคำนิยามของพร ะราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วน บุคคล พ.ศ. 2562

การจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

เรามีความจำเป็นต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้

ข้อมูลส่วนบุคคล
 • ชื่อ-สกุล
ข้อมูลการติดต่อ
 • ที่อยู่
 • ที่อยู่อีเมล
 • เบอร์โทรศัพท์ส่วนตัว
 • เบอร์โทรศัพท์ที่ทำงาน
ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรมและการเงิน
 • เลขบัญชีธนาคาร/ธุรกรรมทางการเงิน
ข้อมูลทางเทคนิค
 • Cookie ID
 • ประวัติการใช้งานเว็บไซต์ (Activity Log)
ข้อมูลการ log in จากผู้ให้บริการอื่น
 • E-mail
ข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ
 • รูปภาพ เช่น ภาพถ่ายบุคคล
ข้อมูลที่ต้องได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  วัตถุประสงค์และการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
  • เราดำเนินการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลทุกประเภทภายใต้พื้นฐานของกฎหมาย กฎ และระเบียบที่เกี่ยวข้องด้วยการ จัดเก็บ ใช้ และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
  • เราดำเนินการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อจัดทำฐานข้อมูลผู้ใช้บริการหรือลูกค้า
  • เราดำเนินการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ในการติดต่อผู้ใช้บริการเว็บไซต์ เพื่ออำนวยความสะดวกในจัดส่งข้อมูลข่าวสารทาง E–mail โดยคำนึงความประสงค์และความสนใจของลูกค้าเป็นสำคัญ
  • เราดำเนินการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการหลังการขาย
  • เราดำเนินการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อรวบรวมข้อมูลในการจัดส่งสินค้าและบันทึกข้อมูลการทำธุรกรรมกับเรา
  • บริษัทดำเนินการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อการนำข้อมูลไปประมวลผลการใช้งานหรือจัดลำดับของผู้ใช้บริการหรือลูกค้า
  เซิร์ฟเวอร์ หรือ ผู้ให้บริการจัดเก็บ
  • เช่าใช้ผู้ให้บริการศูนย์ข้อมูลภายนอกในต่างประเทศ
  การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
  • เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในหัวข้อ “วัตถุประสงค์และการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล” เท่านั้น
  • เราอาจมีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อพนักงานภายใต้สัญญาจ้างเพื่อประโยชน์ในการจัดทำฐานข้อมูลหรือประมวลผลข้อมูลอย่างใดๆตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ “วัตถุประสงค์และการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล”
  สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

  ท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิร้องขอให้เราดำเนินการดังต่อไปนี้

  1. สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม (Right to withdraw of consent): ท่านมีสิทธิขอเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลของข้อมูลของท่านได้ตราบใดที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่ายยังอยู่ในความดูแลของเรา
  2. สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Access): ท่านมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลและขอให้ทำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้แก่ท่าน รวมถึงขอให้เราเปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอมในการจัดเก็บได้
  3. สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง (Right to Rectification): ท่านมีสิทธิในการขอให้เราแก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง หรือ เพิ่มเติมข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์
  4. สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Erasure or Right to be Forgotten): ท่านมีสิทธิในการขอให้เราทำการลบข้อมูลของท่านด้วยเหตุใดๆได้
  5. สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Restriction of Processing): ท่านมีสิทธิในร้องขอระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้
  6. สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Object): ท่านมีสิทธิในการคัดค้านการประมวลผล ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยเหตุบางประการได้
  7. สิทธิในการขอรับหรือโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Data Portability): ท่านมีสิทธิขอรับข้อมูล โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ท่านให้ไว้ไปยังผู้ควบคุมข้อมูลรายอื่น หรือ ตัวท่านเองด้วยเหตุบางประการได้

  ท่านสามารถติดต่อใช้สิทธิต่างๆข้างต้นกับเจ้าหน้าที่ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของโดยตรงได้ในหัวข้อผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

  การนำส่งข้อมูลไปยังต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ

  บริษัทของเรามีการนำส่งข้อมูลของท่านไปยังฐานข้อมูลต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นประเทศที่มีมาตรฐานการคุ้มครองเดียวกันกับของไทยและได้มาตรฐานในระดับบสากล โดยบริษัทของเรานำส่งข้อมูลไปเพื่อประโยชน์ในการจัดทำฐานข้อมูล เพื่อประโยชน์ในการกำหนดนโยบายทางการค้าและบริการกับพันธมิตรของเราเท่านั้น ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับเพื่อวัตถุประสงค์ข้างต้นเท่านั้น

  ขอบเขตการใช้นโยบายความเป็นส่วนตัว

  นโยบายข้อมูลส่วนตัวนี้ใช้บังคับแต่เฉพาะการเก็บข้อมูลบนหน้าเว็บไซต์ของเราเท่านั้น การจัดการข้อมูลส่วนบุคคลในหน้าเว็บไซต์อื่นอาจมีข้อกำหนดแตกต่างไป ท่านต้องศึกษาอีกครั้งบนหน้าเว็บไซต์นั้นๆ นโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ได้รับการอัพเดทล่าสุดเมื่อ 22 ธันวาคม 2564 และจะดำเนินการแก้ไขข้อมูลบนเว็บไซต์ทันทีที่มีการปรับปรุงครั้งต่อไปพร้อมการแจ้งเตือนวันที่แก้ไขล่าสุดให้ท่านทราบ

  ประกาศการใช้คุกกี้

  ประกาศการใช้คุกกี้นี้จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับคุกกี้ประเภทต่างๆ และเทคโนโลยีที่คล้ายกัน (“คุกกี้”) ที่มีการใช้งานบนเว็บไซต์และบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ (ต่อไปเรียกรวมกันว่า “เว็บไซต์”) ซึ่งควบคุมและจัดการโดยเราโดยประกาศนี้จะอธิบายว่าเราใช้คุกกี้อย่างไร เพื่ออะไร และท่านสามารถยอมรับและปฏิเสธการใช้คุกกี้อย่างไร

  คุกกี้คืออะไร

  คุกกี้เป็นไฟล์ข้อมูลขนาดเล็ก จัดเก็บในลักษณะของ text ไฟล์ โดยเว็บไซต์ของเราจะส่งคุกกี้ไปยังเบราว์เซอร์ (Browser) ของท่าน และอาจมีการบันทึกลงในเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่ท่านใช้เข้าเว็บไซต์ ซึ่งคุกกี้มีประโยชน์สำคัญในการทำให้เว็บไซต์สามารถจดจำการตั้งค่าต่าง ๆ บนอุปกรณ์ของท่านได้

  ทั้งนี้ ท่านสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ได้ที่ https://www.aboutcookies.org

  เราใช้คุกกี้อย่างไร

  เราจะใช้คุกกี้และเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่คล้ายกัน เพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ดังนี้

  • เพื่อช่วยจดจำข้อมูลเกี่ยวกับเบราว์เซอร์และการตั้งค่าของท่าน และช่วยให้ท่านเข้าใช้บริการเว็บไซต์ได้อย่างต่อเนื่อง และเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้บริการ
  • เพื่อช่วยประเมินประสิทธิภาพและผลการให้บริการเว็บไซต์ที่ยังทำงานได้ไม่ดีและควรปรับปรุง
  • เพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลการเข้าเยี่ยมชมและใช้บริการเว็บไซต์ ที่จะทำให้เราเข้าใจว่าผู้คนมีความสนใจอะไร และมีการใช้บริการของเราอย่างไร
  • เพื่อให้เราได้ส่งมอบประสบการณ์ในการใช้บริการเว็บไซต์ที่ดียิ่งขึ้นให้กับท่าน รวมถึงช่วยให้เราสามารถส่งมอบบริการและการประชาสัมพันธ์ได้ตรงตามสิ่งที่ท่านสนใจ

  ทั้งนี้ บริการต่าง ๆ ของเราอาจให้บริการแยกอยู่ในหลายเว็บไซต์ โดยในแต่ละเว็บไซต์อาจมีการใช้คุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อรวมกัน โดยท่านสามารถดูได้จากรายละเอียดของประเภทคุกกี้ที่มีการใช้งานบนเว็บไซต์นั้น

  เราใช้คุกกี้อะไรบ้าง

  เว็บไซต์เรามีการใช้คุกกี้ทั้งของเรา(First party cookies) และคุกกี้ที่เป็นของบุคคลอื่น (Third party cookies) ซึ่งกำหนดและตั้งค่าโดยผู้ให้บริการบุคคลภายนอก เช่นเราภายนอกที่เราใช้บริการ เพื่อเพิ่มเติมคุณสมบัติของการทำงานให้กับเว็บไซต์ของเรา

  คุกกี้ที่เราใช้ อาจแบ่งได้ 2 ประเภทตามการจัดเก็บ คือ

  • Session Cookies เป็นคุกกี้ที่จะอยู่ชั่วคราวเพื่อจดจำท่านในระหว่างที่ท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราเช่น เฝ้าติดตามภาษาที่ท่านได้ตั้งค่าและเลือกใช้ เป็นต้น และจะมีการลบออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของท่าน เมื่อท่านออกจากเว็บไซต์หรือได้ทำการปิดเว็บเบราว์เซอร์
  • Persistent Cookie เป็นคุกกี้ที่จะอยู่ตามระยะเวลาที่กำหนดหรือจนกว่าท่านจะลบออก คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยให้เว็บไซต์ของเราจดจำท่านและการตั้งค่าต่าง ๆ ของท่านเมื่อท่านกลับมาใช้บริการเว็บไซต์อีกครั้ง ซึ่งจะช่วยให้ท่านเข้าใช้บริการเว็บไซต์ได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

  และหากพิจารณาตามวัตถุประสงค์การใช้งานเรามีการนำคุกกี้มาใช้ 4 ประเภท ดังนี้

  • 1. คุกกี้ที่จำเป็นต่อการให้บริการ (Strictly Necessary Cookies) คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการให้บริการเว็บไซต์ของเราเพื่อให้ท่านสามารถเข้าใช้งานในส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์ได้ รวมถึงช่วยจดจำข้อมูลที่ท่านเคยให้ไว้ผ่านเว็บไซต์ การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้ท่านไม่สามารถใช้บริการในสาระสำคัญของเราซึ่งจำเป็นต้องเรียกใช้คุกกี้ได้
  • 2. คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์และประเมินผลใช้งาน (Performance Cookies) คุกกี้ประเภทนี้ช่วยให้เราเห็นการปฏิสัมพันธ์ของผู้ใช้งานในการใช้บริการเว็บไซต์ของเรารวมถึงหน้าเพจหรือพื้นที่ใดของเว็บไซต์ที่ได้รับความนิยม ตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูลด้านอื่น ๆเรายังใช้ข้อมูลนี้เพื่อการปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ และเพื่อเข้าใจพฤติกรรมของผู้ใช้งาน อย่างไรก็ดี ข้อมูลที่คุกกี้นี้เก็บรวบรวมจะเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ และนำมาใช้วิเคราะห์ทางสถิติเท่านั้น การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้เราไม่สามารถทราบปริมาณผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ และไม่สามารถประเมินคุณภาพการให้บริการได้
  • 3. คุกกี้เพื่อการใช้งานเว็บไซต์ (Functional Cookies) คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยให้เว็บไซต์ของเราจดจำตัวเลือกต่าง ๆ ที่ท่านได้ตั้งค่าไว้และช่วยให้เว็บไซต์ส่งมอบคุณสมบัติและเนื้อหาเพิ่มเติมให้ตรงกับการใช้งานของท่านได้ เช่น ช่วยจดจำชื่อบัญชีผู้ใช้งานของท่าน หรือจดจำการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าขนาดฟอนต์หรือการตั้งค่าต่าง ๆ ของหน้าเพจซึ่งท่านสามารถปรับแต่งได้ การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้อาจส่งผลให้เว็บไซต์ไม่สามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์
  • 4. คุกกี้เพื่อการโฆษณา (Targeting Cookies) คุกกี้ประเภทนี้เป็นคุกกี้ที่เกิดจากการเชื่อมโยงเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม ซึ่งเก็บข้อมูลการเข้าใช้งานและเว็บไซต์ที่ท่านได้เข้าเยี่ยมชม เพื่อนำเสนอสินค้าหรือบริการบนเว็บไซต์อื่นที่ไม่ใช่เว็บไซต์ของเราทั้งนี้ หากท่านปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะไม่ส่งผลต่อการใช้งานเว็บไซต์ของเราแต่จะส่งผลให้การนำเสนอสินค้าหรือบริการบนเว็บไซต์อื่น ๆ ไม่สอดคล้องกับความสนใจของท่าน

  ดังที่ได้แจ้งไว้ข้างต้น บริการต่าง ๆ ของเราอาจมีการให้บริการแยกอยู่ในหลายเว็บไซต์ ดังนั้นในแต่ละเว็บไซต์อาจเลือกใช้ประเภทคุกกี้ที่แตกต่างกันตามความเหมาะสมและจำเป็นต่อการให้บริการนั้น ๆ ซึ่งเราจะแสดงข้อมูลและรายละเอียดคุกกี้แต่ละประเภท รวมถึงชื่อคุกกี้ที่มีการใช้งานบนเว็บไซต์หน้าแรกของแต่ละบริการ โดยเป็นข้อความแบนเนอร์แจ้งการใช้คุกกี้ และมีลิงก์ (การตั้งค่า) ที่ท่านสามารถคลิกเข้าไปอ่านรายละเอียดของคุกกี้แต่ละประเภทที่มีการใช้งานบนบริการนั้นได้

  คุกกี้ที่เราใช้

  คุกกี้เพื่อการทำงานของเว็บไซต์
  No. ชื่อ โดเมน รายละเอียด ระยะเวลา ประเภท
  1 PHPSESSID www.onefence.co ระบุผู้ใช้เพื่อรักษาตัวแปรบนเซสชั่น session บุคคลที่หนึ่ง
  คุกกี้ที่มีความจำเป็น
  No. ชื่อ โดเมน รายละเอียด ระยะเวลา ประเภท
  1 tk_or .onefence.co 5 ปี บุคคลที่สาม
  2 tk_r3d .onefence.co 3 วัน บุคคลที่สาม
  3 tk_lr .onefence.co 1 ปี บุคคลที่สาม
  4 _ga_9MQJ523L65 .onefence.co 2 ปี บุคคลที่สาม
  5 _ga_07D9E5DV76 .onefence.co 2 ปี บุคคลที่สาม
  คุกกี้เพื่อประสิทธิภาพ
  No. ชื่อ โดเมน รายละเอียด ระยะเวลา ประเภท
  1 _ga .onefence.co ID สำหรับการระบุตัวผู้ใช้ 2 ปี บุคคลที่สาม

  ท่านจะจัดการคุกกี้อย่างไร

  เบราว์เซอร์ส่วนใหญ่จะมีการตั้งค่าให้ยอมรับคุกกี้โดยอัตโนมัติ แต่ท่านสามารถเลือกยอมรับหรือปฏิเสธคุกกี้จากบริการของเราได้ตลอดเวลาโดยการตั้งค่าบนเบราว์เซอร์ที่ท่านใช้งาน

  ลิงก์ด้านล่างนี้จะนำท่านไปสู่บริการ “การช่วยเหลือ” ของเบราว์เซอร์ต่าง ๆ ซึ่งเป็นที่นิยมใช้งานได้มีการบริการไว้ ท่านสามารถค้นหาข้อมูลการจัดการคุ้กกี้ของเบราว์เซอร์ที่ท่านใช้งานได้

  Internet Explorer

  https://support.microsoft.com/th-th/help/17479/windows-internet-explorer-11-change-security-privacy-settings

  Microsoft Edge

  https://support.microsoft.com/en-us/help/4534105

  Google Chrome

  https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

  Firefox

  https://support.mozilla.org/en-US/kb/Cookies

  Safari

  https://support.apple.com/en-gb/guide/safari/sfri11471/mac

  Safari iOS

  https://support.apple.com/en-us/HT201265

  Android

  https://support.google.com/chrome/answer/2392971?hl=en-GB

  ทั้งนี้ โปรดทราบว่า หากท่านเลือกที่จะปิดการใช้งานคุกกี้บนเบราว์เซอร์หรืออุปกรณ์ของท่าน ท่านอาจพบว่าบางส่วนของเว็บไซต์ของเราไม่สามารถทำงานหรือให้บริการได้เป็นปกติ

  สำหรับข้อมูลอื่น ๆ เพิ่มเติมในเรื่องนี้ ท่านสามารถเข้าไปอ่านได้ที่ https://www.aboutcookies.org/how-to-delete-cookies

  บริษัท ซีเคียวริตี้ พิทช์ จำกัดจะไม่รับผิดชอบและบริษัท ซีเคียวริตี้ พิทช์ จำกัดไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ รวมทั้งเนื้อหาในเว็บไซต์ต่าง ๆ ที่กล่าวมาข้างบน

  ท่านสามารถติดต่อผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของเราได้ตามรายละเอียดด้านล่างนี้

  ชื่อ – สกุล: บริษัท ซีเคียวริตี้ พิทช์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

  ที่อยู่: 88/8 ซ.ลาดพร้าว18 แยก 12 อาคารอินดิเพนเด็นท์ คอมมิวนิเคชั่นเน็ตเวิร์ค ชั้น 6 แขวงจอมพล เขตจตุจักร 10900

  อีเมล: [email protected]

  เบอร์โทร: 0622639368

  ข้อมูลอัพเดตล่าสุดวันที่ 22 ธันวาคม 2564 Powered by

  คุยกับผู้เชี่ยวชาญ

  พร้อมพูดคุยและให้คำปรึกษา

  ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารจากเรา

  Security Pitch จะใช้ข้อมูลนี้ในการส่งอีเมลแจ้งข่าวสารความรู้ในด้าน Cyber & Physical Security และอัปเดตข้อมูลสินค้าและบริการของ OneFence รวมถึงจะใช้ข้อมูลนี้ในการสื่อสารทางการตลาด กรุณาทำเครื่องหมายที่ช่องด้านล่างเพื่อรับทราบและยินยอมในการอนุญาตให้เราใช้ข้อมูลของคุณเพื่อประโยชน์ของคุณเอง