ข้อกำหนดการใช้งาน
วันเฟนซ์ (“วันเฟนซ์”) เป็นผู้ให้บริการในการรจัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัวออนไลน์ฟรีผ่านทางเว็บไซต์ https://www.onefence.co (“เว็บไซต์”) ภายใต้การดำเนินการของบริษัท ซีเคียวริตี้พิชช์ จำกัด (“บริษัท”) ซึ่งวันเฟนซ์และบริษัทให้ความสำคัญกับสิทธิและความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการ(“ท่าน”)เป็นอย่างยิ่งจึงได้ประกาศเงื่อนไขการใช้บริการเพื่อแจ้งให้ท่านทราบถึงนโยบายของวันเฟนซ์เกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการนี้
1. ข้อผูกพันเมื่อสมัครใช้บริการ
1.1 เมื่อท่านสมัครใช้บริการกับวันเฟนซ์ถือว่าท่านยอมรับและผูกพันตามข้อกำหนดในเงื่อนไขการใช้บริการนี้ทุกประการโดยไม่มีเงื่อนไข
1.2 เมื่อท่านได้ดำเนินการสมัครเพื่อใช้บริการของวันเฟนซ์ ท่านได้ตกลงที่จะผูกพันในการให้ข้อมูลที่จำเป็นเพื่อการสมัครใช้บริการกับเราเพื่อจัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัวโดยข้อกำหนดในการใช้ข้อมูลทุกประเภทที่ให้กับเราจะถูกใช้ตามที่กำหนดไว้ใน “นโยบายความเป็นส่วนตัว ” เท่านั้น โดยท่านสามารถตรวจสอบรายละเอียดได้ผ่านทาง https://www.onefence.co

1.3 วันเฟนซ์เป็นเพียงผู้ให้บริการจัดทำนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลเบื้องต้นตามข้อมูลที่ท่านแจ้งผ่านทางเว็บไซต์ การให้บริการในปัจจุบันครอบคลุมเฉพาะการจัดทำนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้ข้อกำหนดในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เท่านั้น นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลที่ดำเนินการจัดทำซึ่งอยู่ในรูปแบบ copy text บนหน้าเว็บไซต์อาจมีข้อมูลไม่ครบถ้วนถูกต้องตรงกับความต้องการของท่านบางประการซึ่งอยู่ในขอบอำนาจการตรวจสอบของท่านและฝ่ายกฎหมายของท่านทั้งสิ้น วันเฟนซ์และบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบอย่างใดๆในเหตุอันเกิดจากนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดทำผ่านเว็บไซต์ โดยท่านทราบและยอมรับข้อกำหนดนี้เมื่อสมัครใช้บริการ

2. ทรัพย์สินทางปัญญา
รูปภาพ ภาพถ่าย ตัวอักษร ถ้อยคำ วีดีโอและโปรแกรมการให้บริการที่ปรากฎอยู่บนหน้าเว็บไซต์เป็นลิขสิทธิ์ของวันเฟนซ์และบริษัทแต่เพียงผู้เดียวภายใต้ข้อกำหนดของพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 รวมถึงข้อกฎหมายลิขสิทธิ์ตามอนุสัญญาและสนธิสัญญาที่ประเทศไทยเข้าร่วมเป็นภาคี การดำเนินการละเมิดอย่างใดๆ เช่น การทำซ้ำหรือดัดแปลงโดยไม่ได้รับอนุญาต อาจส่งผลให้ท่านต้องรับโทษตามบทบัญญัติดังกล่าว วันเฟนซ์และบริษัทไม่มีนโยบายอนุญาตให้ใช้รูปภาพ ภาพถ่าย ตัวอักษร ถ้อยคำ วีดีโอและโปรแกรมการให้บริการเพื่อวัตถุประสงค์ใดแม้ไม่ใช่ในทางการค้าโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากวันเฟนซ์และบริษัท
3. ข้อห้ามในการใช้เว็บไซต์
ห้ามใช้เว็บไซต์เพื่อวัตถุประสงค์อย่างใดๆอันเป็นการละเมิดกฎหมาย หรือ เพื่อก่ออาชญากรรมในทุกรูปแบบ หรือเพื่อเปิดเผยความลับหรือเพื่อก่อให้เกิดอันตรายแก่ร่างกาย ชีวิต อนามัยหรือสุขภาพจิตของบุคคใด
4. ข้อจัดกัดความรับผิด
ห้ามใช้เว็บไซต์เพื่อวัตถุประสงค์อย่างใดๆอันเป็นการละเมิดกฎหมาย หรือ เพื่อก่ออาชญากรรมในทุกรูปแบบ หรือเพื่อเปิดเผยความลับหรือเพื่อก่อให้เกิดอันตรายแก่ร่างกาย ชีวิต อนามัยหรือสุขภาพจิตของบุคคลใด

5. การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้บริการ
วันเฟนซ์และบริษัทขอสงวนสิทธิในการปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อกำหนดในเงื่อนไขการใช้บริการนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าและถือว่าท่านยอมรับข้อกำหนดเดิมและข้อกำหนดที่เปลี่ยนแปลงเมื่อใช้บริการของวันเฟนซ์ทุกครั้ง
6. ช่องทางการติดต่อ
หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเงื่อนไขการใช้บริการของวันเฟนซ์ สามารถติดต่อสอบถามได้ทาง E-mail: [email protected]

โซลูชั่นสำหรับการจัดการความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว

Copyright © 2021, Security Pitch. All Rights Reserved.