หนึ่งเดียวในไทย กับแพลตฟอร์มรวมการจัดการความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว

ทำไมต้องเลือกเรา?

บริหารจัดการความเสี่ยงด้านความปลอดภัย และการคุ้มครองข้อมูลตามกฎหมาย แบบครบวงจรทุกมิติ หนึ่งเดียวในประเทศไทย

ผลิตภัณฑ์ของเรา

เครื่องมือช่วยบริหารจัดการการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแบบรวมศูนย์
เพื่อการปฏิบัติที่ถูกต้อง สอดคล้องกับ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA)

เครื่องมือช่วยบริหารจัดการการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแบบรวมศูนย์ เพื่อการปฏิบัติที่ถูกต้อง สอดคล้องกับ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA)

ดูเพิ่มเติม

เครื่องมือช่วยบริหารจัดการการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแบบรวมศูนย์ เพื่อการปฏิบัติที่ถูกต้อง สอดคล้องกับ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA)

COMING SOON

ระบบบริหารความปลอดภัยด้านกายภาพแบบครบวงจร เชื่อมและรวมข้อมูลจากระบบที่เกี่ยวกับการป้องกัน ตรวจจับ และตอบสนองภัยคุกคามทางกายภาพไว้ได้ในที่เดียว

COMING SOON

องค์กรที่ไว้วางใจเรา​

SECURITY & PRIVACY MANAGEMENT
SECURITY & PRIVACY MANAGEMENT

SECURITY & PRIVACY MANAGEMENT

การจัดการความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว คือ การจัดการการควบคุมและการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้มีความปลอดภัยจากภัยทางไซเบอร์ ในรูปแบบต่าง ๆ

การจัดการความเป็นส่วนตัว คือ การควบคุม ที่คุณมีต่อข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และวิธีการใช้ข้อมูลนั้นข้อมูลส่วนบุคคลคือข้อมูลใด ๆ ที่สามารถมาใช้เพื่อระบุตัวตนของคุณได้

การจัดการความปลอดภัยทางกายภาพ คือ อุปกรณ์ หรือระบบการรักษาความปลอดภัย ที่คุณอาจมองเห็น หรือมองไม่เห็นจากการถูกซ่อนหรือปกปิด ซึ่งอาจหมายถึง กำแพง/สิ่งกีดขวาง (Physical Fence) กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV), อุปกรณ์/ระบบควบคุมการเข้า-ออก (Access Control System) เป็นต้น

การจัดการความปลอดภัยทางไซเบอร์ คือ การนำเครื่องมือทางเทคโนโลยีมาใช้งาน เพื่อป้องกันและรับมือภัยการโจมตีทางไซเบอร์ที่โจมตีเข้ามายังอุปกรณ์เครือข่าย, โครงสร้างพื้นฐานทางสารสนเทศในรูปแบบต่าง ๆ อาทิเช่น มัลแวร์, แรนซัมแวร์ เป็นต้น

SECURITY & PRIVACY MANAGEMENT
SECURITY & PRIVACY MANAGEMENT

SECURITY & PRIVACY MANAGEMENT

การจัดการความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว คือ การจัดการการควบคุมและการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้มีความปลอดภัยจากภัยทางไซเบอร์ ในรูปแบบต่าง ๆ

การจัดการควบคุม ปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลทั้งของตนเองและของผู้อื่นให้มีความปลอดภัย

การจัดการความปลอดภัยทางกายภาพ โดยใช้มาตรการในการปกป้องทรัพย์สิน จากภัยคุกคามทางกายภาพ ทั้งโดยเจตนาและไม่เจตนา เช่น ภัยภิบัติจากธรรมชาติ และภัยจากการกระทำของมนุษย์ที่ทำความเสียหายให้กับตัวเครื่องและอุปกรณ์

การจัดการบริการความปลอดภัยทางไซเบอร์ โดยใช้เครื่องมือหรือเทคโนโลยีต่าง ๆ มาปกป้องผู้ใช้งาน ระบบคอมพิวเตอร์ และข้อมูล ให้มีความปลอดภัยจาอาชญากรรมทางไซเบอร์

 

ผลิตภัณฑ์ของเรา

แพลตฟอร์มสำหรับช่วยเหลือองค์กรในการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

ให้เป็นเรื่องง่าย

 

Our Flexible Pricing Plans

Not sure which plan is best for you? Our team is ready to help.
Call us at Tel 062-263-9368 (Sales).

Edit

Domain

Monthly page view

page scanned per day

User account

consent records

consent retention period

funtional use of dashboard and reports

support for adding the new domain under control of the same users or more (one domian one account to manage)

support for creating a new account to manage a new domian under the same organization or more

seasonal banner

monthly scan

Free

0

THB/Year

1

1

100

1

200,000

6 months then archived, cannot be used in dashboard

limited

no

no

limited

no

Standard

4,900

THB/Year

1

50,000

1,000

1

unlimited

subscription period

with some limitations
e.g. full custom dashboard

yes

yes

unlimited

yes

Pro

6,900

THB/Year

1

unlimited

unlimited

1

unlimited

subscription period

unlimited

yes

yes

unlimited

customize scan scheduling

Enterprise
Contact 
sales

THB/Year

1

unlimited

unlimited

unlimited

unlimited

subscription period

unlimited

yes

yes

unlimited

customize scan scheduling

Domain

Monthly page view

page scanned per day

User account

consent records

consent retention period

functional use of dashboard and reports

support for adding the new domain
under control of the same users
or more (one domain one account
to manage)

support for creating a new account
to manage a new domain under the
same organization or more

seasonal banner

monthly scan

Free

0

THB/Year

1

1

100

1

200,000

6 months then archived,
cannot be used
in dashboard

limited

no

no

limited

no

Standard

4,900

THB/Year

1

50,000

1,000

1

unlimited

subscription period

with some limitations
e.g. full custom dashboard

yes

yes

unlimited

yes

Pro

6,900

THB/Year

1

unlimited

unlimited

1

unlimited

subscription period

unlimited

yes

yes

unlimited

customize scan scheduling

Enterprise
Contact 
sales

THB/Year

1

unlimited

unlimited

unlimited

unlimited

subscription period

unlimited

yes

yes

unlimited

customize scan scheduling

Free

0

THB/Year

Domain:  1

Monthly page view:  1

page scanned per day:  100

User account:  1

consent records:  200,000

consent retention period  : 6 months then archived,
cannot be used
in dashboard

functional use of dashboard
and reports  
: limited

support for adding the new domain
under control of the same users
or more (one domain one account
to manage)
:  no

support for creating a new account
to manage a new domain under the
same organization or more  
:  no

seasonal banner  : limited

monthly scan :  no

Standard

4,900

THB/Year

Domain  :  1

Monthly page view:  50,000

page scanned per day:  1,000

User account:  1

consent records: unlimited

consent retention period: subscription period

functional use of dashboard
and reports  
: with some limitations
e.g. full custom dashboard

support for adding the new domain
under control of the same users
or more (one domain one account
to manage)
:  yes

support for creating a new account
to manage a new domain under the
same organization or more  
:  yes

seasonal banner  : unlimited

monthly scan  :  yes

Pro

6,900

THB/Year

Domain  :  1

Monthly page view: unlimited

page scanned per day: unlimited

User account :  1

consent records: unlimited

consent retention period: subscription period

functional use of dashboard
and reports
: unlimited

support for adding the new domain
under control of the same users
or more (one domain one account
to manage)
:  yes

support for creating a new account
to manage a new domain under the
same organization or more  
:  yes

seasonal banner  : unlimited

monthly scan: customize scan scheduling

Enterprise
Contact sales

THB/Year

Domain  : 1

Monthly page view: unlimited

page scanned per day: unlimited

User account: unlimited

consent records : unlimited

consent retention period  : unlimited

functional use of dashboard
and reports
: unlimited

support for adding the new domain
under control of the same users
or more (one domain one account
to manage)
:  yes

support for creating a new account
to manage a new dmain under the
same organization or more  
:  yes

seasonal banner  : unlimited

monthly scan  : customize scan scheduling

Edit

number of supported lanuages

number of customized policies

number of policy template provided

number of policy template provided

Number of collection points/ touch points

number of policies generated

version history & status

policy development workflow

policy update reminder

policy review reminder

dashboard and reporting

policy awareness assessment

hosted digital policy

copyright removed

Free

0

THB/Year

TH/EN

No

Limited

1

10

Yes

No

No

No

No

Limited

No

Yes

No

Standard

39,000

THB/Year

TH/EN

30

Unlimited

1

100

Yes

Yes with one user,
no collaboration

No

No

Limited

No

No

Yes

Yes for customized policy

Pro

79,900

THB/Year

TH/EN

100

Unlimited

200

Unlimited

Yes

Yes
with collaboration

Yes

No

Full customization

Yes

No

Yes

Yes

Enterprise
Contact 
sales

THB/Year

TH/EN

Unlimited

Unlimited

Unlimited

Unlimited

Yes

Yes
with collaboration

Yes

Yes

Full customization

Yes

No

Yes

Yes

number of supported lanuages

number of customized policies

number of policy template provided

number of accounts

number of policies generated

version history & status

policy development workflow

policy update reminder

policy review reminder

dashboard and reporting

policy awareness assessment

hosted digital policy

copyright removed

Free

0

THB/Year

TH/EN

No

Limited

1

10

Yes

No

No

No

Limited

No

Yes

No

Standard

39,000

THB/Year

TH/EN

30

Unlimited

1

100

Yes

Yes with one user,
no collaboration

No

No

Limited

No

Yes

yes for customized policies

Pro

79,900

THB/Year

TH/EN

100

Unlimited

200

Unlimited

Yes

Yes
with collaboration

Yes

Yes

Full customization

Yes

Yes

Yes

Enterprise
Contact 
sales

THB/Year

TH/EN

Unlimited

Unlimited

Unlimited

Unlimited

Yes

Yes
with collaboration

Yes

Yes

Full customization

Yes

Yes

Yes

Free

0

THB/Year

number of supported lanuages  :   TH/EN

number of customized policies:  No

number of policy template provided: Limited

number of accounts:  1

number of policies generated:  10

version history & status:  Yes

policy development workflow:  No

policy update reminder:  No

policy review reminder  :  No

dashboard and reporting  : Limited

policy awareness assessment:  No

hosted digital policy:  Yes

copyright removed:  No

Standard

39,000

THB/Year

number of supported lanuages  :   TH/EN

number of customized policies:  30

number of policy template provided: Unlimited

number of accounts:  1

number of policies generated:  100

version history & status:  Yes

policy development workflow: yes with one user,
no collaboration

policy update reminder:  No

policy review reminder  :  No

dashboard and reporting  : Limited

policy awareness assessment:  No

hosted digital policy:  Yes

copyright removed: yes for customized policies

Pro

79,900

THB/Year

number of supported lanuages  :   TH/EN

number of customized policies:  100

number of policy template provided: Unlimited

number of accounts:  200

number of policies generated: Unlimited

version history & status:  Yes

policy development workflow: Yes
with collaboration

policy update reminder:  Yes

policy review reminder  :  Yes

dashboard and reporting  : Full customization

policy awareness assessment:  Yes

hosted digital policy:  Yes

copyright removed:  Yes

Enterprise
Contact sales

THB/Year

number of supported lanuages  :   TH/EN

number of customized policies: Unlimited

number of policy template provided: Unlimited

number of accounts: Unlimited

number of policies generated: Unlimited

version history & status:  Yes

policy development workflow: Yes
with collaboration

policy update reminder:  Yes

policy review reminder  :  Yes

dashboard and reporting  : Full customization

policy awareness assessment: Yes

hosted digital policy:  Yes

copyright removed: Yes

Edit

custom request forms

accounts

worlkflows

number of data subject

tasks reminder & alert

number of data connectors
to other systems

fully tailored for
customized integration

support

copyright removed

Free

0

THB/Year

1

1

1

10

no notification

no

no

no

no

Standard

15,000

THB/Year

30

10

50

100

yes

50

No

limited

No

Pro

45,000

THB/Year

100

50

150

500

yes

100

no

limited

yes

Enterprise
Contact 
sales

THB/Year

unlimited

unlimited

unlimited

unlimited

yes

unlimited

yes

24/7

yes

custom request forms

accounts

workflows

number of data subject

tasks reminder & alert

number of data connectors
to other systems

fully tailored for
customized integration

support

copyright removed

Free

0

THB/Year

1

1

1

10

no notification

no

no

no

no

Standard

15,000

THB/Year

30

10

50

100

yes

50

no

limited

no

Pro

45,000

THB/Year

100

50

150

500

yes

100

no

limited

yes

Enterprise
Contact 
sales

THB/Year

unlimited

unlimited

unlimited

unlimited

yes

unlimited

yes

24/7

yes

Free

0

THB/Year

custom request forms  :  1

accounts:  1

workflows:  1

number of data subject:  10

tasks reminder & alert: no notification

number of data connectors
to other systems
:  no

fully tailored for
customized integration
:  no

support:  no

copyright removed  :  no

Standard

15,000

THB/Year

custom request forms  :  30

accounts:  10

workflows:  50

number of data subject:  100

tasks reminder & alert:  yes

number of data connectors
to other systems  
:  50

fully tailored for
customized integration
:  no

support:  limited

copyright removed  :  no

Pro

45,000

THB/Year

custom request forms :  100

accounts:  50

workflows:  150

number of data subject:  500

tasks reminder & alert:  yes

number of data connectors
to other systems
:  100

fully tailored for
customized integration
:  no

support:  limited

copyright removed  :  yes

Enterprise
Contact sales

THB/Year

custom request forms: unlimited

accounts:  unlimited

workflows: unlimited

number of data subject: unlimited

tasks reminder & alert: yes

number of data connectors
to other systems  
: unlimited

fully tailored for
customized integration
: yes

support:  24/7

copyright removed  :  yes

Edit

Consent records

Key features of module

Number of preference centers

Number of custom consent forms

Number of collection points/ touch points

Number of system integrations

Number of users

SLA

Privacy Team Consultation

Consent Optimization

Dashboard and Reporting

Free

0

THB/Year

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

Standard

35,000

THB/Year

50,000

Yes

100

100

100

No

10

No

No

No

Limited

Pro

75,900

THB/Year

200,000

Yes

500

500

500

50

50

Yes

No

No

Full customization

Enterprise
Contact 
sales

THB/Year

Unlimited

Yes

Unlimited

Unlimited

Unlimited

Unlimited

Unlimited

Yes

Yes

Yes

Full customization

Consent records

Key features of module

Number of preference centers

Number of custom consent forms

Number of collection points/ touch points

Number of system integrations

Number of users

SLA

Privacy Team Consultation

Consent Optimization

Dashboard and Reporting

Free

0

THB/Year

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

Standard

35,000

THB/Year

50,000

Yes

100

100

100

No

10

No

No

No

Limited

Pro

75,900

THB/Year

200,000

Yes

500

500

500

50

50

Yes

No

No

Full customization

Enterprise
Contact 
sales

THB/Year

Unlimited

Yes

Unlimited

Unlimited

Unlimited

Unlimited

Unlimited

Yes

Yes

Yes

Full customization

Free

0

THB/Year

Consent records  :  No

Key features of module:  No

Number of preference centers  :  No

Number of custom consent forms :  No

Number of collection points/ touch points :  No

Number of system integrations  :  No

Number of users  :  No

SLA  :  No

Privacy Team Consultation  :  No

Consent Optimization  :  No

Dashboard and Reporting  :  No

Standard

35,000

THB/Year

Consent records  :  50,000

Key features of module:  yes

Number of preference centers  :  100

Number of custom consent forms :  100

Number of collection points/ touch points :  100

Number of system integrations  :  No

Number of users  :  10

SLA  :  No

Privacy Team Consultation  :  No

Consent Optimization  :  No

Dashboard and Reporting  :  Limited

Pro

75,900

THB/Year

Consent records  :  200,000

Key features of module:  yes

Number of preference centers  :  500

Number of custom consent forms :  500

Number of collection points/ touch points :  500

Number of system integrations  :  50

Number of users  :  50

SLA  :  Yes

Privacy Team Consultation  :  No

Consent Optimization  :  No

Dashboard and Reporting  :  Full Customization

Enterprise
Contact sales

THB/Year

Consent records  : Unlimited

Key features of module:  yes

Number of preference centers  : Unlimited

Number of custom consent forms : Unlimited

Number of collection points/ touch points : Unlimited

Number of system integrations  : Unlimited

Number of users  : Unlimited

SLA  :  Yes

Privacy Team Consultation  :  No

Consent Optimization  :  Yes

Dashboard and Reporting  :  Full Customization

PDPA Kit

Cookie Consent Management

สร้างความน่าเชื่อถือให้เว็บไซต์ของคุณด้วยตัวสร้างคุกกี้แบนเนอร์ และระบบจัดการคุกกี้บนเว็บไซต์แบบมืออาชีพ ให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

ดูเพิ่มเติม
PDPA Kit

PDPA Kit

Policy & Notice Management

สร้างนโยบายและประกาศเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้กับองค์กรของคุณผ่านเทมเพลตอย่างมืออาชีพ ซึ่งสามารถเผยแพร่นโยบายนั้นถึงทุกคนภายในองค์กร รวมไปถึงการประเมินความรู้ความเข้าใจได้ในที่เดียว

ดูเพิ่มเติม
PDPA Kit

PDPA Kit

DSAR Automation ​

บริหารจัดการและสร้างช่องทางในการรับคำร้องขอใช้สิทธิตามกฎหมายของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ให้เป็นเรื่องง่าย สะดวก รวดเร็ว

ดูเพิ่มเติม
PDPA Kit

PDPA Kit

Consent Management ​

สร้างช่องทางรวบรวมและจัดการความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลจากทุกช่องทางขององค์กร มารวมไว้ในที่เดียว เพื่อให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

ดูเพิ่มเติม
PDPA Kit

เกร็ดความรู้

สมัครรับข้อมูลข่าวสารจาก OneFence

* indicates required
Stay up to date with the latest OneFence news and articles.

Security Pitch จะใช้ข้อมูลนี้ในการส่งอีเมลแจ้งข่าวสารความรู้ในด้าน Cyber & Physical Security และอัปเดตข้อมูลสินค้าและบริการของ OneFence รวมถึงจะใช้ข้อมูลนี้ในการสื่อสารทางการตลาด กรุณาทำเครื่องหมายที่ช่องด้านล่างเพื่อรับทราบและยินยอมในการอนุญาตให้เราใช้ข้อมูลของคุณเพื่อประโยชน์ของคุณเอง

หากคุณมีความประสงค์จะขอยกเลิกการรับข้อมูลจาก Security Pitch สามารถติดต่อหาเราได้โดยตรงผ่านอีเมล [email protected]

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.

ติดต่อเรา

หากมีข้อสงสัยหรือสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ โปรดติดต่อเรา

เพิ่มเพื่อน