Consent Management

สร้าง รวบรวม และจัดการการให้ความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลจากทุกช่องทางขององค์กร
ไว้ในที่เดียว เพื่อสะดวกในการบริหารให้เป็นไปตามข้อกำหนดใน PDPA

Collection Points

Collection Point

คุณสามารถสร้างช่องทาง และแบบฟอร์มสำหรับขอรับข้อมูลจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล พร้อมทั้งขอรับความยินยอม และสามารถกำหนดให้มีการยืนยันตัวตนผ่านระบบ OTP

Preference Centers

Custom Preference

คุณสามารถสร้างช่องทางสำหรับให้เจ้าของข้อมูลเข้ามาเรียกดู หรือ แก้ไขข้อมูลที่เคยให้ไว้กับองค์กรของคุณ ที่ทั้งสามารถเป็นช่องทางให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถจัดการความยินยอม (ให้ความยินยอม เพิ่มเติม/ถอนความยินยอม)  กรณีเจ้าของข้อมูลต้องการเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้เองผ่าน platform ของเรา