DSAR Automation

จัดการและสร้างช่องทางในการรับคำร้องขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลตามกฎหมาย ให้เป็นเรื่องง่าย สะดวก รวดเร็ว

Workflows

Work flow

คุณสามารถกำหนดขั้นตอนการทำงาน เพื่อจัดการคำร้องจากเจ้าของข้อมูล ที่ได้ร้องขอเข้ามาผ่านช่องทางที่ได้กำหนดไว้

 

WebForms

Webform

คุณสามารถออกแบบ Web Form เพื่อรับคำร้องจากเจ้าของข้อมูลได้ตามความเหมาะสมของธุรกิจของคุณ เช่น คำร้องขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล, ขอลบข้อมูลส่วนบุคคล, ขอเพิกถอนความยินยอม, ขอคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เป็นต้น

Requests

Task & Request

องค์กรของคุณจะสามารจัดการคำร้องที่ได้รับเข้ามา ได้อย่างง่าย ผ่าน Platform ของเราและสามารถควบคุมจัดการ มอบหมายงานให้กับผู้รับผิดชอบหรือผู้เกี่ยวข้องในองค์กรของคุณ และทุกคนในทีมสามารถติดตามสถานะคำร้องได้อัตโนมัติผ่าน Platform ของเราซึ่งผู้ที่ได้รับ Assign สามารถเข้ามาเปลี่ยนแปลงสถานะของคำร้องที่ได้รับมาได้

Dashboard

Dashboard

PDPA Kit ของเราสามารถแสดงผลสรุปรวมในรูปแบบแผนผังรูปภาพ เพื่อให้คุณสามารถวิเคราะห์ และติดตามสถานะคำร้องทั้งหมดที่ได้รับมา ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว