โซลูชั่น

PDPA Kit

DSAR Automation

บริหารจัดการและสร้างช่องทางในการรับคำร้องขอใช้สิทธิตามกฎหมายของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ให้เป็นเรื่องง่าย สะดวก รวดเร็ว

Webforms

Webforms

ออกแบบและสร้างเว็บฟอร์ม เพื่อเป็นช่องทางรับคำร้องขอใช้สิทธิจากเจ้าของข้อมูลตามความเหมาะสมขององค์กร

Webforms

Workflow

Workflow

กำหนดกระบวนการการทำงาน ในการจัดการคำร้องของใช้สิทธิจากเจ้าของข้อมูลที่ได้ยื่นผ่านช่องทางที่องค์กรสร้างขึ้น เพื่อให้เป็นไปตามกระบวนการที่ PDPA กำหนด

Workflow

Requests

Task & Request

1.จัดการทุกคำร้องที่ได้รับเข้ามาผ่านระบบ โดยมอบหมายงานให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการ และบันทึกผลการดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเป็นระบบ 2.Privacy Team สามารถติดตามสถานะและผลการจัดการคำร้องขอใช้สิทธิได้อย่างง่าย ทำให้สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ทันถ่วงที

Requests

Dashboard

Dashboard

แดชบอร์ดแสดงผลสรุปภาพรวมการจัดการคำร้องข้อใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูล เพื่อผู้เกี่ยวข้องในองค์กรสามารถวิเคราะห์และติดตามสถานะการดำเนินการตามคำร้องทั้งหมดได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

Dashboard

รวดเร็วอย่างมืออาชีพ เรียบร้อยอย่างเป็นระบบ

01
sassico-working-process-image

สร้างฟอร์ม

02
sassico-working-process-image

กำหนดกระบวนการ

03
sassico-working-process-image

จัดการและติดตาม

04
sassico-working-process-image

แสดงผล

Webforms

ออกแบบ สร้างเว็บฟอร์ม เพื่อเป็นช่องทางรับคำร้อง ขอใช้สิทธิ์จากเจ้าของข้อมูล

Workflow

กำหนดกระบวนการทำงานให้เจ้าของข้อมูลมาใช้สิทธิ์ เพื่อให้เป็นไปตามกระบวนการที่ PDPA กำหนด

Task & Request

จัดการทุกคำร้อง มอบหมายงาน และบันทึกผลอย่างเป็นระบบ ผู้ใช้งานสามารถติดตามสถานะและผลการจัดการคำร้องขอใช้สิทธิได้ แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ทันท่วงที

Dashboard

แสดงผลสรุปภาพรวมการจัดการคำร้องขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูล ผู้เกี่ยวข้องในองค์กรสามารถวิเคราะห์ ติดตามสถานะการดำเนินการตามคำร้องได้

สอดคล้องตามกฎหมาย PDPA ด้านใดบ้าง?