โซลูชั่น

PDPA Kit

Consent Management ​

สร้างช่องทางรวบรวมและจัดการความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลจากทุกช่องทางขององค์กร มารวมไว้ในที่เดียว เพื่อให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

Collection Point

Collection Points

1.สร้างช่องทางสำหรับขอความยินยอมก่อนเก็บรวบรวม ใช้ และเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลจากเจ้าของข้อมูล โดยใช้แบบฟอร์มที่สามารถออกแบบเองได้ให้เหมาะสมกับกิจกรรมการเก็บข้อมูลขององค์กร 2.เก็บรวบรวมความยินยอมจากลูกค้า ผู้มาใช้บริการ และเจ้าของข้อมูลที่เกี่ยวกับกิจกรรมการประมวลผลต่าง ๆ ขององค์ไว้ในที่เดียว

Collection Point

Preference Centers

Privacy Preference Center

1.สร้างช่องทางสำหรับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลให้เข้ามาตั้งค่า หรือแก้ไขการให้ความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลที่เคยให้ไว้กับองค์กรได้ 2.เป็นช่องทางให้เจ้าของข้อมูลสามารถดูประวัติการให้และถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลของตนได้ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและโปร่งใสในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขององค์กร

Preference Centers
รวบรวม จัดเก็บ บริหาร
ความยินยอมทุกส่วนอย่างเป็นระบบ

สร้างและจัดการประเภทเว็บฟอร์ม เพื่อรวบรวมความยินยอมจากทุกช่องทาง

ออกแบบฟอร์ม ให้เหมาะสมกับกิจกรรมการเก็บข้อมูล

เก็บรวบรวมความยินยอมทั้งหมดเกี่ยวกับองค์กร ไว้ในที่เดียว

สร้างความน่าเชื่อถือ และความโปร่งใส ในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ควบคุมและบริหารทุกความยินยอม

Collection Points

สร้างช่องทางขอความยินยอมก่อนเก็บรวบรวม ใช้ และเผยแพร่ข้อมูล ออกแบบแบบฟอร์มให้เหมาะสมกับกิจกรรมการเก็บข้อมูล เก็บรวบรวมความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไว้ในที่เดียว

Privacy Preference Center

สร้างช่องทางให้เจ้าของข้อมูลสามารถแก้ไขความยินยอมที่เคยให้ไว้กับองค์กรได้ เป็นช่องทางให้เจ้าของข้อมูลเข้าดูประวัติ การให้ และถอนความยินยอมของตน สร้างความน่าเชื่อถือ ความโปร่งใสในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

สอดคล้องตามกฎหมาย PDPA ด้านใดบ้าง?