เงื่อนไขการใช้บริการ (Terms and Conditions)

วันเฟนซ์ (OneFence)

วันเฟนซ์ (“วันเฟนซ์”) เป็นผู้ให้บริการในการจัดทำ Privacy Policy ออนไลน์ฟรีผ่านทางเว็บไซต์ https://www.onefence.co (“เว็บไซต์”) ภายใต้การดำเนินการของบริษัท ซีเคียวริตี้พิชช์ จำกัด (Security Pitch Company Limited) (“บริษัท”) ซึ่งวันเฟนซ์และบริษัทให้ความสำคัญกับสิทธิและความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการ (“ท่าน”) เป็นอย่างยิ่งจึงได้ประกาศเงื่อนไขการใช้บริการเพื่อแจ้งให้ท่านทราบถึงนโยบายของวันเฟนซ์เกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการนี้

1) ข้อผูกพันเมื่อสมัครใช้บริการ

1.1 เมื่อท่านสมัครใช้บริการกับวันเฟนซ์ถือว่าท่านยอมรับและผูกพันตามข้อกำหนดในเงื่อนไขการใช้บริการนี้ทุกประการโดยไม่มีเงื่อนไข

1.2 เมื่อท่านได้ดำเนินการสมัครเพื่อใช้บริการของวันเฟนซ์ ท่านได้ตกลงที่จะผูกพันในการให้ข้อมูลที่จำเป็นเพื่อการสมัครใช้บริการกับเรา โดยข้อกำหนดในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ให้กับเราจะถูกใช้ตามที่กำหนดไว้ใน “นโยบายความเป็นส่วนตัว” เท่านั้น โดยท่านสามารถตรวจสอบรายละเอียดได้ผ่านทาง http:// (อย่าลืมใส่ link) ****

1.3 วันเฟนซ์เป็นผู้ให้บริการระบบบริหารการจัดการในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและความมั่นคงปลอดภัยขององค์กร ซึ่งประสิทธิภาพของระบบจะแปรผันโดยตรงกับข้อมูลและรายละเอียดที่ท่านใส่เข้าไปในระบบผ่านทางเว็บแอปพลิเคชันนี้ 

1.4 สำหรับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ในปัจจุบันบริการของเราครอบคลุมเฉพาะการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้ข้อกำหนดในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เท่านั้น

1.5 สำหรับการจัดทำนโยบายสำหรับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ดำเนินการจัดทำโดยบริการของวันเฟนซ์อาจมีข้อมูลบางส่วนไม่ครบถ้วนถูกต้องตรงกับความต้องการ รูปแบบ และลักษณะองค์กรหรือธุรกิจของท่าน ซึ่งอยู่ในขอบอำนาจการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและฝ่ายกฎหมายของท่านทั้งสิ้น วันเฟนซ์และบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบอย่างใด ๆ ในเหตุอันเกิดจากนโยบายต่างๆ ที่จัดทำผ่านบริการของวันเฟนซ์ โดยท่านทราบและยอมรับข้อกำหนดนี้เมื่อสมัครใช้บริการของเรา

2) ทรัพย์สินทางปัญญา

รูปภาพ ภาพถ่าย ตัวอักษร ถ้อยคำ วีดีโอและโปรแกรมการให้บริการที่ปรากฎอยู่บนหน้าเว็บไซต์เป็นลิขสิทธิ์ของวันเฟนซ์และบริษัทแต่เพียงผู้เดียวภายใต้ข้อกำหนดของพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 รวมถึงข้อกฎหมายลิขสิทธิ์ตามอนุสัญญาและสนธิสัญญาที่ประเทศไทยเข้าร่วมเป็นภาคี การดำเนินการละเมิดอย่างใดๆ เช่น การทำซ้ำหรือดัดแปลงโดยไม่ได้รับอนุญาต อาจส่งผลให้ท่านต้องรับโทษตามบทบัญญัติดังกล่าว วันเฟนซ์และบริษัทไม่มีนโยบายอนุญาตให้ใช้รูปภาพ ภาพถ่าย ตัวอักษร ถ้อยคำ วีดีโอและโปรแกรมการให้บริการเพื่อวัตถุประสงค์ใดแม้ไม่ใช่ในทางการค้าโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากวันเฟนซ์และบริษัท

3) ข้อห้ามในการใช้เว็บไซต์

ห้ามใช้เว็บไซต์เพื่อวัตถุประสงค์อย่างใดๆอันเป็นการละเมิดกฎหมาย หรือ เพื่อก่ออาชญากรรมในทุกรูปแบบ หรือเพื่อเปิดเผยความลับหรือเพื่อก่อให้เกิดอันตรายแก่ร่างกาย ชีวิต อนามัยหรือสุขภาพจิตของบุคคลใด

4) ข้อจัดกัดความรับผิด

วันเฟนซ์และบริษัทไม่มีนโยบายรับรองความถูกต้องของนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้สร้างขึ้นจากเว็บไซต์ การรับรองอาจกระทำได้เมื่อท่านร้องขอและได้รับการรับรองเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น ข้อกำหนดในนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลถือเป็นส่วนที่ท่านต้องตรวจสอบและติดต่อกับฝ่ายกฎหมายของท่านอีกครั้งก่อนนำไปใช้หน้าเว็บไซต์ของท่าน บริษัทและวันเฟนซ์ขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบอย่างใดๆในทางกฎหมายที่อาจเกิดขึ้นจากข้อผิดพลาดหรือบกพร่องของนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดทำขึ้นบนเว็บไซต์ของวันเฟนซ์

5) การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้บริการ

วันเฟนซ์และบริษัทขอสงวนสิทธิในการปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อกำหนดในเงื่อนไขการใช้บริการนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าและถือว่าท่านยอมรับข้อกำหนดเดิมและข้อกำหนดที่เปลี่ยนแปลงเมื่อใช้บริการของวันเฟนซ์ทุกครั้ง

6) ช่องทางการติดต่อ

หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเงื่อนไขการใช้บริการของวันเฟนซ์ สามารถติดต่อสอบถามได้ทาง 

E-mail: [email protected]